Wzór-Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 6580
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - strona 1

Fragment notatki:

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
zamieszkałym w ...........................................................................................................................
zwanym dalej Kupującym
reprezentowanym przez: .............................................................................................................
§1
1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ........................m 2 położonej w .........................................opisanej w księdze wieczystej ........................................ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..........................................- Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Sprzedający oświadcza że, działka - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ......................................................
3. Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.
§2
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ..............................................................
§3
Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na .......................... (słownie: ....................................................................) zł
§4
Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę ............................................. (słownie: ..............................................) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.
§5
1. W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości
2. W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.
§6
Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia ............................................
§7
Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz