Wzór-Umowa przechowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa przechowania - strona 1 Wzór-Umowa przechowania - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA PRZECHOWANIA zawarta dnia ..................................................... w ..................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Przechowawcą, a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Składającym.
§ 1
Przechowawca przechowa następujące przedmioty:
.......................................................................................................................................................
Miejscem przechowywania będzie ..............................................................................................
Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzystania osobom trzecim.
§ 2
Przechowanie będzie trwało od dnia .................................. do dnia ............................................
§ 3
Składający zapłaci Przechowawcy za przechowanie wyżej wymienionych przedmiotów .................................................. zł za każdy .................................................... przechowywania.
§ 4
Przechowawca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotów oddanych mu do przechowania.
§ 5
Przechowawca nie może oddać przedmiotu przechowania osobie trzeciej, chyba że ze względu na okoliczności nie będzie mógł sam dłużej rzeczy przechowywać. W takim wypadku obowiązany jest powiadomić Składającego o tym fakcie w ciągu ....................... dni.
§ 6
Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została zawarta umowa.
§ 7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ............................................. ..................................................
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz