Wzór-Umowa o przejęcie długu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa o przejęcie długu - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU zawarta dnia ............................. w ............................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Bankiem
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Dłużnikiem
§ 1
1. Mocą niniejszej umowy Dłużnik wstępuje w miejsce ............................................................, zwanego dalej Kredytobiorcą ......................................................................................................, zakresie uregulowanym umową kredytową nr ................... z dnia ..............................................
2. Dłużnik oświadcza, iż znana mu jest treść umowy kredytowej nr ........ z dnia .......................
§ 2
Bank oświadcza, iż Kredytobiorca wyraził pisemną zgodę na przejęcie długu, która zostaje dołączona do niniejszej umowy.
§ 3
Mocą niniejszej umowy Dłużnik staje się stroną umowy kredytowej nr ......... z dnia ................
§ 4
Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej w postaci:...................................................................................................................
§ 5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
.................................................... .................................................
Bank: Dłużnik: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz