Wzór-Umowa o przejęcie długu 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa o przejęcie długu 2 - strona 1 Wzór-Umowa o przejęcie długu 2 - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU zawarta dnia................................... w ......................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Pożyczkobiorcą
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Przejmującym dług. §1 Pożyczkobiorca oświadcza, iż na mocy umowy z dnia ............................................... otrzymał od ................................................................................................................................. w kwocie .........................................................................płatną wraz z odsetkami do ............................... . §2 Przejmujący dług oświadcza, iż zapoznał się z warunkami umowy opisanej w § 1 i przejmuje dług wynikający z tej umowy wraz z odsetkami i zobowiązuje się spłacić pożyczkę w terminie określonym w umowie z dnia ..............................., a tym samym Pożyczkobiorca zostaje zwolniony z długu. §3 Przejmujący dług przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty długu. §4 Pożyczkodawca wyraził pisemną zgodę na przejęcie długu, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. §5 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. §7 Spory wynikłe w wyniku realizowania postanowień niniejszej umowy poddaje się rozstrzyganiu sądów powszechnych §8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.......................................................... ..................................................
Przejmujący dług Pożyczkobiorca ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz