Wzór-Ugoda pozasądowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Ugoda pozasądowa - strona 1

Fragment notatki:

UGODA POZASĄDOWA zawarta dnia................................. w ........................................................................... pomiędzy:
............................................................................................................................... zwanym dalej Wierzycielem
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Dłużnikiem.
§1
Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi ............... zł (słownie......................................................................................... ): na co składa ................... należności głównej i ................................................................................................................. zł z tytułu odsetek.
§2
Dłużnik zobowiązuje się uregulować należność główną w następujący sposób:
.................................................................................................................... wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności.
§3
Z chwilą zapłacenia pierwszej raty należności Wierzyciel wstrzymuje naliczanie odsetek od pozostałej kwoty, a z chwilą zapłacenia ostatniej raty należności głównej odsetki skapitalizuje i umorzy je do połowy.
§4
Ustalona na zasadzie § 3 należność odsetkowa zostanie zapłacona przez Dłużnika w następujący sposób: ....................................................................................................................
§5
Strony zgodnie zawieszają postępowanie toczące się w przedmiotowej sprawie sygn. akt .................................................... dotyczące należności.
§6
Zrealizowanie przez strony postanowień niniejszej ugody jest równoznaczne z wyczerpaniem wszelkich roszczeń i pretensji, jakie strony mogłyby rościć do siebie teraz i w przyszłości.
§7
Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
................................................... .......................................................
(Wierzyciel) (Dłużnik) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz