Wzór pisma-Umowa renty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Umowa renty - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA RENTY zawarta dnia..................................................... w......................................................... pomiędzy .......................................................................................................................................................
zam. w ...................................................................................................................zwanym dalej Biorącym Rentę,
a
.......................................................................................................................................................
zam. w.................................................................................................................... zwanym dalej Dającym Rentę.
§ 1 Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ....................... zł z góry do ................. dnia każdego miesiąca tytułem renty. § 2 Biorący Rentę przyjmuje rentę ustanowioną w § 1. § 3 Renta wypłacana będzie od dnia ............................ do dnia ................................
§ 4 W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 5 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron . .......................................... .............................................
Biorący Rentę Dający
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz