Wzór pisma-Umowa agencyjno-akwizycyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Umowa agencyjno-akwizycyjna - strona 1 Wzór pisma-Umowa agencyjno-akwizycyjna - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA AGENCYJNO-AKWIZYCYJNA zawarta dnia ....................................... w .................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniodawcą
a
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
zwanym dalej Akwizytorem. §1 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży ..................................................................................... przez Akwizytora w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na jego rzecz.
2.Wykaz przedmiotów podlegających sprzedaży przez Akwizytora zawiera załącznik do umowy. §2 Akwizytor jest upoważniony do wykonywania czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy na terenie .......................................................................................... §3 Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa do zawierania umów opisanych w § 1. §4 Przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Akwizytor nie może korzystać z pomocy osób trzecich. §5 Zleceniodawca wypłaci Akwizytorowi prowizję w wysokości ....................% od każdej zawartej umowy i każdego zrealizowanego zamówienia, obliczoną na podstawie wystawionych faktur VAT. §6 Wypłata należnej prowizji będzie dokonywana w oparciu o comiesięczne rozliczenia przedkładane Zleceniodawcy do zatwierdzenia i na podstawie wystawionych w oparciu o te rozliczenia faktur VAT. §7 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za ................................... miesięcznym wypowiedzeniem. §8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych. §10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
................................................ ................................................
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz