Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczalności i ściśliwości gruntu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczalności i ściśliwości gruntu-opracowanie - strona 1 Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczalności i ściśliwości gruntu-opracowanie - strona 2 Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczalności i ściśliwości gruntu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT : Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczlności i
ściśliwości gruntu Teoria
1.Filtracją nazywamy ruch wody w skałach porowatych. Zdolność gruntów do przepuszczania wody pod ciśnieniem przez sieć kanalików utworzonych z jego porów nazywamy wodoprzepuszczalnością. Objętość wody przepływającej przez dany grunt opisuje wzór Darcy'ego:
Q =k * J * F
gdzie :
k—wskaźnik wodoprzepuszczalności gruntu, który zależy od uziarnienia, wielkości porów (zagęszczenia), temperatury wody (lepkości), składu mineralnego gruntu
F— powierzchnia przekroju przepływu
J spadek hydrauliczny
--gradient hydrauliczny
Znając k i posługując się wzorem Darcy'ego można obliczyć ilość wody przepuszczanej przez dany grunt.
1.1. Stała Darcy'ego
Lepkość wody jest zależna od temperatury, co uwzględnia stała Darcy'ego k. Wobec tego jako wartość charakterystyczną dla danego gruntu określającą jego wodoprzepuszczalność przyjęto stałą Darcy'ego dla wody o temperaturze 10°C (k10). Stałą kT można zredukować do k10 za pomocą wzoru:
gdzie :
k10—stała Darcy'ego dla wody o temp.10°C
kT—stała Darcy'ego dla wody o temp. T°C
T—temp.wody
1.2.Metody wyznaczania stałej k Laboratoryjne wyznaczenie stałej k :
Do wyznaczenia stałej k w laboratorium służy rura Kamińskiego. Jest to aparat zbudowany ze szklanej rury otwartej z jednej strony, a zaślepionej filtrem z drugiej. Na filtrze umieszczona jest próbka przez którą filtruje się woda. Współczynnik k można wyznaczyć ze wzoru:

(…)

… Hazena
k = C de 2 (0,70 + 0,03 T ) [m. / dobę]
1.3.2.Wzór Krugera
1.3.3.Wzór Slichtera 1.3.4.Wzór amerykański 2.Ściśliwością nazywamy zdolność gruntu do zmniejszania objętości pod wpływem przyłożonego obciążenia.Za miarę ściśliwości gruntu przyjęto moduł ściśliwości M [ kN/m3] .
Grunt poddany obciążeniu bez możliwości bocznego rozszerzania, odkształca się, zmniejszając swą objętość na skutek :
1…
… wymaganego obciążenia.
Wybór metody zależy od projektanta budowy lub autora dokumentacji geotechnicznej.
Moduł ściśliwości pierwotnej M0 lub wtórnej M obliczamy ze wzoru (prawo ściśliwości Terzagiego) :
_ Δσi _ Δσi ∗hi-1
 εΔhi
gdzie :
i, i-1 -- obciążenia jednostkowe [kPa]
Δσi --przyrost naprężeń = σi-σi-1 , [kPa]
ε --względne odkształcenie próbek
Δhi-1 -wysokość próbki w edometrze przed zwiększeniem naprężenia z σi-1 do σi , [mm]
Δhi --zmniejszenie wysokości próbki w pierścieniu edometru po zwększeniu naprężenia o Δσi ; Δhi=hi-1-hi , [mm] Wartości odkształceń próbek gruntu można uznać za miarodajne do obliczeń modułów ściśliwości, jeśli:
--odkształcenia własne edometru nie przekraczają 50% odkształceń badanej próbki gruntu
--różnica wartości Δhi2 oznaczonych przed i po badaniu ściśliwości danej próbki…

96,66
0,102
16,1
99,90
0,075
0,3
99,96
0,06
0,2
100,00
TABELA NR3
Mając wyznaczone wartości si wykonuje się wykres uziarnienia gruntu
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista
fk
Żwirowa

Piaskowa
fp
Pyłowa

Iłowa
fi
>1,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,06
RYSUNEK NR3
Na podstawie wykresu uziarnienia d50=0,7mm
k10=0,375*(0,7)2=0,15cm/s
UWAGI :
Na podstawie „Zarys geotechniki” Z.Wiłuna k dla piasków…
…. na podstawie uziarnienia
Do obliczeń wykorzystano wzór Seelhaima :
k10—wskaźnik wodoprzepuszczalności w temp. wody 10°C
d50—średnica ziarn od której jest wagowo 50% większych i 50% mniejszych
Aby wyznaczyć d50 należy przeprowadzić analizę sitową.
ANALIZA SITOWA
Polega na przesiewaniu wysuszonego piasku przez sita o określonych wymiarach oczek i obliczeniu w procentach zawartości ziarn, pozostających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz