gruty - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
gruty - omówienie - strona 1 gruty - omówienie - strona 2 gruty - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Podstawowe składniki gruntu- ich wpływ na właściwości gruntu:
części stałe (szkielet gruntu)
woda
gazy(pory)
Woda wpływa na wilgotność naturalna, stopień wilgotności oraz stopień plastyczności. Wraz ze wzrostem zawartości wody w próbce zwiększa się wilgotność naturalna, stopień wilgotności oraz stopień plastyczności.
Gazy(pory) mają wpływ na porowatość, wskaźnik porowatości oraz stopień zagęszczenia. Wraz ze wzrostem zawartości gazów(porów) zwiększa się porowatość i wskaźnik porowatości. Wraz ze spadkiem zawartości gazów (porów) zwiększa się stopień zagęszczenia.
2. Określenie rodzaju gruntu- laboratoryjne i makroskopowe.
Grunt uznaje się za spoisty, jeśli po wyschnięciu do stanu powietrzno suchego tworzy zwarte grudki. Grunt uznaje się za niespoisty jeśli po wyschnięciu do stanu powietrzno suchego stanowi on nie związane ze sobą cząstki lub grudki.
Rodzaj gruntu spoistego określa się za pomocą zawartości frakcji iłowej, piaskowej i pyłowej.
Makroskopowo:
zawartość frakcji iłowej- metoda wałeczkowania, próba rozmakania
zawartość frakcji piaskowej i pyłowej- próba rozcierania w wodzie
Laboratoryjnie:
zawartość frakcji iłowej- określenie wskaźnika plastyczności IP zawartość frakcji pyłowej i piaskowej- analiza areometryczna Rodzaj gruntu niespoistego.
Makroskopowo:
na podstawie wzrokowej analizy wielkości ziarn i ilości poszczególnych frakcji
Laboratoryjnie
analiza sitowa
3. Czynniki warunkujące podział gruntów na rodzaje.
proces powstania
udział części organicznych
wytrzymałość
uziarnienie
spoistość
4. Frakcje gruntu; sposoby ich wyznaczania; dokładny i przybliżony.
Bardzo gruboziarnista.
Makroskopowo:
na podstawie wzrokowej analizy
Gruboziarnista.
Makroskopowo:
analiza wzrokowa wielkości ziarn
Laboratoryjnie:
analiza sitowa
Drobnoziarnista.
Makroskopowo:
próba wałeczkowania, próba rozmakania, próba rozcierania pod wodą
Laboratoryjnie:
analiza areometryczna, analiza pipetowa
5. Powierzchnia graniczna i właściwa. Aktywność powierzchniowa.
Powierzchnia graniczna- powierzchnia pomiędzy fazą stałą i faza ciekłą. Jest to miejsce występowania wielu zjawisk natury fizykochemicznej.
Powierzchnia właściwa- wielkość powierzchni granicznej ziarn i cząstek gruntu w przeliczeniu na jednostkę objętości danego gruntu.


(…)

… jest wzorem :
Gdzie : Q - Wydatek przepływu
k -stałą , współczynnik proporcjonalności, zwany współczynnikiem filtracji h3 - wysokość nad poziomem porównawczym do którego nastąpiło podniesienie wody w piezometrze powyżej próbki
h4 - wysokość jak h3lecz w piezometrze poniżej próbki.
L - długość próbki
i = - spadek hydrauliczny.
21.)Filtracja w gruntach spoistych - próg filtracji.
22.)Ciśnienie spływowe
23.)Metody wyznaczania współczynnika filtracji.
Metoda wzorów empirycznych Należy uznać skład granulometryczny, posiadać wykres uziarnienia i wartość porowatości gruntu. Uzyskuje się tą metodą wartości orientacyjne.
Metody laboratoryjne Przy użyciu aparatów filtracyjnych różnej konstrukcji - ze stałym i ze zmiennym spadkiem hydraulicznym. Aparaty ze stałym spadkiem stosuje się do gruntów…
… prędkość przepływu:
kT=k10*(0,7+0,03T)
kT - wsp. filtracji uzyskany dla wody o temp. T [st.C]
k10 - zredukowany współczynnik filtracji w odniesieniu do temp. wody 10 st.C
Pomiar ze stałym spadkiem hydraulicznym
Badanie polega na przepuszczeniu wody przez próbkę o znanych wymiarach geometrycznych i na pomiarze wydatku oraz spadku hydraulicznego. Współczynnik filtracji wyznacza się ze wzoru Darcy'ego…
… określającą zjawisko ścięcia gruntu jest warunek podany przez Coulomba w 1773 roku: w którym: τf - wytrzymałość na ścinanie [kPa], σn - naprężenia normalne do płaszczyzny ścinania [kPa], Φ - kąt tarcia wewnętrznego [o] , c - spójność [kPa].
34. Ciśnienie porowe, zasada naprężeń efektywnych Ciśnienie porowe (oznaczane najczęściej u) - jest ciśnieniem wody w gruncie na danym poziomie i najczęściej…
… enometrycznego modułu ściśliwości:
Wartość modułu określa się ze wzoru, który przyjmuje się według prawa Hooke'a, z zastrzeżeniem że stosuję się go dla niedużych zakresów obciążenia:
Gdzie:
M0 - enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
Δσ - przyrost obciążenia jednostkowego próbki
ε - odkształcenie jednostkowe próbki
30. Parametry opisujące ściśliwość gruntów
Ściśliwość gruntu zależy głównie od składu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz