Wywiad jako narzędzie poznania klienta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad jako narzędzie poznania klienta - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formiereferatu na temat: Wywiad jako narzędzie poznania klienta, jako punkt wyjścia do pracy z grupą do organizacji środowiska oraz pracy indywidualnej z klientem, zawiera takie informacje, jak: rodzinny wywiad środowiskowy, objaśnienia dotyczące wypełniania kwestionariusza wywiadu, praca z indywidualnym przypadkiem, etapy pracy z przypadkiem, metoda grupowa, metoda organizowania środowiska.

Notatka z przedmiotu Współeczesne koncepcje pracy socjalnej umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

Wywiad jako narzędzie poznania klienta, jako punkt wyjścia do pracy z grupą do organizacji środowiska oraz pracy indywidualnej z klientem.
Wywiad jako narzędzie poznania klienta, jako punkt wyjścia do pracy z grupą do organizacji środowiska oraz pracy indywidualnej z klientem. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwrócenia się sądu lub starosty o wydanie opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej albo otrzymania orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego lub rodzinnego, a także powzięcia informacji o przemocy w rodzinie. W sprawach pilnych wywiad przeprowadza się w terminie dwóch dni od wiadomości o potrzebie interwencji.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny lub miejsca ich pobytu.
Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu pracownik socjalny uprzedza osobę lub rodzinę, z którą
przeprowadza wywiad, o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji.
Objaśnienia dotyczące wypełniania kwestionariusza wywiadu
1. Kwestionariusz wywiadu wypełnia pracownik socjalny podczas przeprowadzania wywiadu.
2. W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiega się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia, wypełnia się część I kwestionariusza wywiadu.


(…)

… zagadnieniem do poznania przed podjęciem pracy grupowej są zasady pracy z zespołem. Można w tym miejscu wymienić cztery podstawowe zasady pracy grupowej.
Uświadomienie członkom grupy istoty wzajemnej współpracy i współdziałania.
Rozumienie i korzystanie podczas pracy procesu i sił grupowych.
Zmierzanie do wzmocnienia w jednostkach umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, ale jednocześnie dążenie…
… wykorzystuje tylko do celów terapeutycznych, po wcześniejszym skonsultowaniu tego z podopiecznym.
Etapy w diagnozie indywidualnego przypadku: „case study”- badanie indywidualnego przypadku, „cosework”- prace z indywidualnym przypadkiem, „case management”- cały system Zasady pracownika prowadzącego: - akceptacja jednostki takiej jaka jest, - wiara w jednostkę, - pomoc jednostce w dostrzeganiu…
… prywatności.
Techniki do metody indywidualnego przypadku: - wywiad środowiskowy, - obserwacja uczestnicząca, - analiza dokumentów osobistych, - analiza wywiadów.
Metoda grupowa
Kolejną ważną metodą stosowaną na gruncie pedagogiki społecznej i w pracy socjalnej jest metoda grupowa. Nie jest to metoda stosowana jedynie w pracy socjalnej, może być ona wykorzystywana także przez nauczyciela, wychowawcę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz