Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej - strona 1 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej - strona 2 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej - strona 3

Fragment notatki:

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami oblicze­niowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mie­szanki betonowej to:
— przygotowanie składników,
— dozowanie i mieszanie składników,
— transport mieszanki do miejsca jej wbudo­wania.
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budo­wy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj ma­ją pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3 (rys. 9.22 i 9.23). Czas mieszania składników mieszanki (zazwyczaj najpierw dozuje się kruszywo, następnie cement i wodę) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę be­tonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wy­twórni, zwanych betonowniami. Na większych budowach są też niekiedy instalowane betonow-nie przestawne.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:
— ustalenie wstępnych założeń, jak przezna­czenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, ura­bialność mieszanki betonowej,
— dobór i ewentualne badania składników mie­szanki betonowej,
— ustalenie wstępne składu mieszanki,
— próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej,
— ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników. Betonownie stanowią zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji mieszanki beto­nowej w sposób zmechanizowany, z zastosowa­niem częściowej lub pełnej automatyzacji. Kruszywo jest dostarczane do betonowni trans­portem samochodowym, kolejowym lub wod­nym. Z wagonów kruszywo jest rozładowywane za pomocą łopaty mechanicznej bezpośrednio do bunkrów umieszczonych wzdłuż toru kole­jowego lub na przenośnik taśmowy, który po­daje kruszywo na hałdy. Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek.
Do transportu samochodowego używa się sa­mochodów wywrotek. Wysypują one kruszywo do lejów zsypowych, skąd przenośniki taśmo­we podają je na hałdy lub do zasobników przy betonowni. Kruszywo posortowane jest poda­wane wprost na skład, a dowożone ze żwirowni najpierw do sortowni lub kruszarki z sortowni-kami.
Powierzchnia placu składowego powinna być utwardzona, z odpływem wód opadowych. Każ­dy rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. Zazwyczaj hałdy koliste lub ciągłe są dzielone ścianami. Cement jest dowożony specjalnymi cementowo-zami i przeładowywany do zasobników pneu­matycznie. Dozowanie składników betonu odbywa się za pomocą specjalnych dozowników, według re­cept opracowanych przez laboratorium beto­nowni, metodą objętościowo-wagową lub wa­gową.

(…)

…) lub poziomy (rys. 9.25), w których w jednej części są zgrupowane zasobniki kruszywa i cementu, a w drugiej - betoniarki i odbiór mieszanki be­tonowej.
Mieszanka nawodniona jest dowożona na budo­wy betonomieszarkami (rys. 9.26). Przy więk­szych odległościach dowozu do betonomiesza-rek samochodowych załadowuje się w betonow­ni suchą mieszankę i dopiero przed dojecha­niem do placu budowy dodaje się wodę i miesza składniki. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniar­kach na placu budowy jest zazwyczaj przewo­żona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-to-warowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. Mieszanka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz