Wytrzymałość materiałów - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość materiałów - kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

1.Narysuj wykres rozciągania stali z wyraźną granicą plastyczności i zaznacz punkty charakterystyczne.
Analizując typowy wykres rozciągania przedstawiony na rysunku należy wyodrębnić następujące charakterystyczne wielkości:
a) granica proporcjonalności(бprop)poniżej granicy бprop naprężenia są wprost proporcjonalne do odkształceń ε,
b) granica sprężystości(бspr)-dla б

(…)

… do pierwotnego przekroju poprzecznego próbki. 2.Podaj definicję liczby Poissona. Jest to zależność między odkształceniem podłużnym i porzecznym określanym za pomocą współczynnika odkształcalności poprzecznej, zwanego liczbą Poissona ν 3.Podaj przedział zmienności liczby Poissona.
4.Podaj prawo Hooke'a dla ścinania. Rozpatrując w najprostszej formie prawo Hooke'a dla rozciągania mówimy, że odkształcenia są wprost proporcjonalne do naprężeń i zapisujemy to poznanym już wzorem, następnie patrząc na naprężenia styczne τ i powstający pod ich wpływem kąt odkształcenia postaciowego γ przez analogię możemy sformułować prawo Hooke'a dla ścinania: γ=τ/G,
5.Podaj zasadę superpozycji.
W przypadkach złożonych stanów naprężeń, np. gdy elementy konstrukcji są obciążone w dwóch kierunkach, mamy do czynienia z płaskim stanem napręże­nia. W takim przypadku najłatwiej można wyznaczyć odkształcenia, stosując zasadę superpozycji, tzn. rozpatrzyć odkształcenia, wywołane napręże­niami бx, a następnie odkształcenia wywołane naprężeniami бy i nałożyć na sie­bie efekty obu stanów. Zakładając działanie tylko naprężeń бx obliczamy wydłużenia w kierunku osi x, wydłużenie to wynosi Δl`= бxl/E natomiast odkształcenie jest równe ε…
…. Zakładając działanie naprężeń бy, otrzymujemy Δb``=бyb/E oraz ε``=бy/E, a następnie ε``=-vεy``=-vбy/E. Wykorzystując zasadę superpozycji εx=ε`x+ε``x εy=ε`y+ε``y otrzymujemy prawo Hooke'a dla dwukierunkowego stanu naprężenia εx=1/E(бx-vбy) εy =1/E(бy-vбx).
6. Napisz prawo Hooke'a dla trójkierunkowego stanu naprężenia.
W ogólnym przypadku, gdy element konstrukcji jest trójwymiarowy przy zało­żeniu dowolnych…
… przez podstawę wynosi
17. Podaj wzory na kąt skręcenia i naprężenia styczne przy skręcaniu przekrojów kołowych.
Wzór na naprężenia przy skręcaniu: τp=Msρ/Jo gdzie: ρ-promień, Ms-moment skręcający, Jo- biegunowy moment bezwładności. Kąt skręcenia φ obliczamy: całka{dφ}=całka{Ms/GJo}dla Ms/GJo=const φ=Msl/GJo gdzie: l-długość pręta.
18. Podaj definicję wskaźnika przekroju na skręcanie.
19. Narysuj rozkład…
…. Podaj zależność pomiędzy momentem skręcającym Ms [Nm], mocąP [kW] i liczbą obrotów n [obr/min]. Ms=9550•P/n[kW/obr/min]
21. Podaj definicję naprężeń zredukowanych. Naprężenie zredukowane - wyznaczane na podstawie hipotez wytrzymałościowych naprężenie zastępujące działanie wszystkich naprężeń składowych w obciążonym ciele; musi być mniejsze lub równe naprężeniu krytycznemu zależnemu od granicy…
… plastyczności i przyjętego współczynnika bezpieczeństwa (aby ciało nie uległo zniszczeniu).
22. Podaj wzór na naprężenia zredukowane według hipotezy największych naprężeń stycznych.
бred=б1-б3=бmax-бmin 23. Podaj wzór na naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera.
бred=pier{1/2[(б1-б2)2+(б2-б3)2+(б1-б3)2]}
24. Podaj sposób wyznaczania naprężeń zredukowanych według hipotezy Hubera.
Po odjęciu od energii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz