Wyrok zaoczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrok zaoczny - omówienie - strona 1 Wyrok zaoczny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WYROK ZAOCZNY
instytucja wyroku zaocznego pozostaje w ścisłym związku ze skutkami bezczynności strony pozwanej w procesie. Na podstawie przepisów sąd wyda(z urzędu)wyrok zaoczny:
jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo
gdy mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie
Wyrok zaoczny może być wydany tylko w razie bezczynności pozwanego, a nie powoda. Następstwem bezczynności strony powodowej może być tylko zawieszenie postępowania. Mimo niestawienia się pozwanego na rozprawę sąd nie wyda wyroku zaocznego w wypadkach:
jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia pisemnie albo ustnie
jeżeli doręczenie wezwania pozwanemu na rozprawę okaże się nieprawidłowe albo jeżeli nieobecność pozwanego jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można było przezwyciężyć jeżeli powód na rozprawie wystąpi z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego
jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których udział w sprawie jest konieczny
jeżeli zachodzi współuczestnictwo jednolite po stronie pozwanej i przynajmniej jeden ze współuczestników działa w sprawie
jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu lub zachodzi niewłaściwość sądu nie dająca się usunąć w drodze umowy stron albo niewłaściwy tryb postępowania.
Wyrok zaoczny może być wydany gdy sąd posiada dowód prawidłowego doręczenia pozwanemu wezwania na rozprawę.
Sąd wydając wyrok zaoczny może przyjąć za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub pismach doręczonych pozwanemu przed rozprawą, jeżeli nie budzą one uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy.
Jeżeli twierdzenia powoda budzą wątpliwości sąd powinien z urzędu przeprowadzić postępowanie dowodowe. W dwóch kategoriach spraw sąd nie może przyjąć za prawdziwe twierdzeń powoda co do okoliczności faktycznych i w razie bezczynności pozwanego zawsze będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe celem wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności:
w sprawach małżeńskich
w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi
Wyrok zaoczny sąd uzasadnia gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia wyroku w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania tego nie zgłosił wniósł apelację w przepisanym terminie. Wyroki zaoczne zawsze są doręczane z urzędu obu stronom wraz z pouczeniem o przysługujących środkach zaskarżenia.


(…)

… się z większością przy podpisywaniu sentencji może zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem uzasadnienia wyroku. Zdania tego nie ogłasza się ale załącza do akt sprawy. Natychmiast po ukończeniu głosowania sporządza się sentencję wyroku, którą podpisuje cały skład sądu.
Wyrok składa się z sentencji i uzasadnienia.
Sentencja składa się z części wstępnej(tzw. komparycja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz