Wyodrębnianie i analiza ilościowa cholesterolu

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyodrębnianie i analiza ilościowa cholesterolu - strona 1

Fragment notatki:

A N A L I Z A C H E M I C Z N A
Wyodrębnianie i analiza ilościowa cholesterolu
05.12.2014R.
B I O M O L E K U Ł
BUDOWA STEROIDÓW I FOSFOLIPIDÓW
Steroidy, jak cholesterol i jego pochodne, stanowią ważny element błony lipidowej,
podobnie jak glicerofosfolipidy i sfingomieliny. Steroidy, wszystkie oparte na
czteropierścieniowej strukturze 1,2-cyklopentanoperhydrofenantrenu, grają
zróżnicowane biologiczne role hormonów i cząsteczek sygnałowych. Do układów tych
pierścieni mogą być przyłączone rozmaite grupy funkcyjne, zmieniające w szerokim
zakresie ich aktywność biologiczną.
Rysunek 1 Cholesterol
Funkcje cholesterolu:
- składnik błon komórkowych modulujący ich płynność,
- prekursor hormonów steroidowych,
- prekursor soli żółciowych,
- materiał zapasowy dla organizmu
Fosfolipidy (inaczej fosfatydy lub fosfotłuszczowce) – grupa organicznych związków
chemicznych, lipidy, które oprócz reszt glicerolu i wyższychkwasów
tłuszczowych zawierają resztę kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową,
np. choliną.
Charakterystyczną cechą fosfolipidów jest to, że oprócz reszt kwasów tłuszczowych
występują w nich również reszty kwasu fosforowego. W zależności od rodzaju alkoholu,
stanowiącego zrąb cząsteczki, wyróżnia się glicerofosfolipidy (pochodne gliceryny) i
sfingofosfolipidy (pochodne sfingozyny - złożonego aminoalkoholu). Przez resztę
fosforową do rdzenia glicerofosfolipidowego może być dołączony inny organiczny związek
chemiczny (np. aminokwas lub amina). Fosfolipidy stanowią główny składnik
lipidowy błon cytoplazmatycznych (np. fosfatydylocholina, zwana także lecytyną).
Rysunek 2 Ogólny wzór fosfolipidów
BUDOWA BŁONY KOMÓRKOWEJ
Błona komórkowa – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki
od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek.
Liposomy, pęcherzyki fosfolipidowe – struktury powstające samoistnie z fosfolipidów.
Mają postać pęcherzyków (o wielkości 0,01-1 μm) wypełnionych wodą (lub
wodnym roztworem), a otoczonych podwójną warstwą lipidową o grubości ok. 5 nm.
Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do błon biologicznych. Liposomy
występują w organizmach żywych, np. we krwi
Micele to cząstki występujące w trwałych emulsjach. Tworzą je związki chemiczne o
własnościach amfifilowych. Micele są kulistymi tworami zawierającymi od kilkudziesięciu
do kilkuset cząsteczek.
AKTYWNY TRANSPORT PRZEZ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ
Aktywny transport cząsteczek wymaga nakładu energii metabolicznej.Może ona być
dostarczana dzięki bezpośredniemu sprzężeniu z hydrolizą ATP lub sprzężeniu z ruchem
jonów w dół gradientu jego stężeń.
Transport aktywny napędzany przez ATP
Energia potrzebna do przemieśczenia cząsteczek pochodzi z sprzężonej hydrolizy
ATP. Przykładem takiego transportu jest przemieszczanie jonów NA+ i K+ przez Na+/K+ATPazę. Gradient tych jonów ma istotne znaczenie dla istnienia błonowego potencału
elektrycznego.
Transport aktywny napędzany jonami
Przemieszczanie cząsteczki związane jest z

(…)

… wiązań występujących w onfiguracji cis (oleinian C18:1)
WPLYW WIAZANIA KONFIGURACJI CIS/TRANS WIAZANIA PODWOJNEGO
KWASOW NIENASYCONYCH NA PLYNNOSC BLONY.
Konfiguracja wiązania podwujnego w kwasach tłuszczowych ma istotny wpływ na
płynność błony komórkowej. Zwiększenie stopnia nienasycenia łańcuchów kwasów
tłuszczowych spowoduje wzrost płynności błony komórkowej. Powodem tego jest to, że
podwójne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz