Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste - strona 1 Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste - strona 2 Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste - strona 3

Fragment notatki:

Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste
W Polsce montażystą może być tylko mężczyzna w wieku 18+55 lat. Od montażysty wyma­ga się, by miał ukończony kurs kwalifikacyjny w zawodzie oraz zdany egzamin przed komi­sją państwową. Zaświadczenie lekarskie o sta­nie zdrowia montażysty (w tym pozwolenie na pracę na wysokości) powinno być wydane po okresowym badaniu kontrolnym w upoważnio­nej jednostce służby zdrowia specjalizującej się w medycynie pracy. Świadectwo zdrowia trzeba uaktualniać w okresach półrocznych. Do pracy montażysta powinien być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej, na który składają się:
— jednoczęściowy, dobrze dopasowany, lecz niekrępujący ruchów kombinezon z zapinany­mi mankietami rękawów i spodni,
-— buty skórzane z cholewkami sznurowane po­wyżej kostek, ze spodami elastycznymi i nieśli-zgającymi się oraz z podnoskami przeciwude-rzeniowymi,
— trwałe rękawice pięciopalcowe,
— hełm ochronny z tworzywa sztucznego. Montażyści, którzy pracują na wysokości, mu­szą być zaopatrzeni w pasy lub aparaty bez­pieczeństwa, od których linki powinny być zaczepione do trwale zamocowanych elemen­tów konstrukcji. Jeżeli w brygadzie montażo­wej pracują spawacze, to powinni być wypo­sażeni w kombinezony jednoczęściowe zaopa­trzone w przedniej części (co najmniej od ko­lan do pasa) we wstawki gumowe lub z innego tworzywa nieprzepuszczającego promieni ultra­fioletowych i podczerwonych. Muszą oni rów­nież mieć hełmy ochronne bez daszków, oku­lary ochronne spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki pełnej izolacji elek­trycznej.
Skład brygady montażowej jest zmienny i zale­ży od technologii montażu, rodzaju montowa­nych elementów oraz organizacji pracy na bu­dowie.
W najogólniejszym przypadku do zadań bryga­dy montażowej należy:
— wybranie i przygotowanie elementu do mon­tażu,
— podwieszenie elementu na haku maszyny montażowej,
— przygotowanie miejsca montażu elementu,
— ustawienie elementu, jego rektyfikacja i pro­wizoryczne zamocowanie,
— wykonanie trwałych połączeń elementów. To ostatnie zadanie może być skomplikowane i polegać na:
— dozbrojeniu i pospawaniu elementów stalo­wych,
— ułożeniu wymaganych warstw izolacyjnych,
— zadeskowaniu szczelin i otworów,
— ułożeniu mieszanki betonowej lub zaprawy, jej odpowiednim zagęszczeniu i wykończeniu widocznej powierzchni. Taki zbiór czynności wymaga, by skład osobo­wy brygady montażowej miał charakter kom­pleksowy. Brygada pracuje w dwóch grupach. Grupa pierwsza, składająca się na ogół z jedne­go lub dwóch montażystów, przebywa na skła­dowisku prefabrykatów. Są to tak zwani linowi albo hakowi.

(…)

…:
— wyznaczenie miejsca montażu każdego ele­mentu,
— wyznaczenie punktów kontrolnych i kierun­kowych,
— przygotowanie miejsca oparcia elementu (oczyszczenie go, zmoczenie, rozłożenie zapra­wy itp.),
— przygotowanie sprzętu do prowizorycznego zamocowania i rektyfikacji,
— przygotowanie drabinek, pomostów i ruszto­wań,
— przejęcie elementu,
— naprowadzenie elementu wg znaczników i instrumentów na właściwą pozycję…
…,
— zespół łączeniowy.
Jak wspomniano, skład zespołu łączeniowego jest dobierany w zależności od konstrukcji złą­czy. Przy wznoszeniu budynków mieszkalnych zespół składa się z robotników następujących specjalności:
— betoniarz,
— spawacz,
— monter instalacji elektrycznych,
— monter instalacji sanitarno-grzewczych. Skład poszczególnych zespołów pracujących przy montażu obiektów budownictwa przemy-* słowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz