Wykroczenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykroczenia - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Zasady odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika określono w Dziale trzynastym Kodeksu pracy:
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, dopuszcza się wykroczenia wymienionego w art. 281 k.p. - podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.
Kto, wbrew obowiązkowi, nie wypełnia któregoś z ciążących na nim obowiązków wymienionych w art. 282 § 1 k.p. - podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy (art. 282 § 2 k.p.).
Na podstawie art. 283 § 1 k.p. karze grzywny (od 1 000 do 30 000 zł) podlega osoba, która będąc odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tej samej karze podlega ten, kto dopuszcza się wykroczenia wymienionego w art. 283 § 2 k.p.
W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy. W sprawach dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika postępowanie mandatowe prowadzi inspektor pracy. W postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących wykroczeń orzekają sądy rejonowe. Ochrona pracy to ogół norm prawnych mających na celu zabezpieczenie pracownika przed związaną z pracą utratą życia, a także ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie. Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, wyróżniamy ochronę powszechną, adresowaną do ogółu pracowników, ale ograniczoną do ochrony pracy w jej węższym znaczeniu (a więc do przepisów chroniących życie i zdrowie pracownika przez wprowadzenie wymogów dotyczących bhp i procedur ich egzekwowania przez właściwe podmioty), oraz ochronę szczególną, skierowaną do grup pracowników wymagających szczególnej regulacji prawnej (kobiety w ciąży, pracownicy młodociani).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz