Wykonywanie fundamentów bezpośrednich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie fundamentów bezpośrednich - strona 1 Wykonywanie fundamentów bezpośrednich - strona 2 Wykonywanie fundamentów bezpośrednich - strona 3

Fragment notatki:

Wykonywanie fundamentów bezpośrednich
Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania dotyczące zarówno warunków posa­dowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fun­damentów. Roboty te można rozpocząć dopie­ro po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziem­nych) należy sprawdzić zgodność rzeczywiste­go rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w pro­jekcie.
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrów­nawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Od­biór podsypki oraz innych warstw wyrównaw­czych należy przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu.
Do wykonania warstw wyrównawczych, podsy­pek odsączających pod fundamentami, posadz­kami pomieszczeń podziemnych, przy wymia­nie gruntów słabych itp. powinny być stosowa­ne żwiry, pospolici i piaski bez zawartości ziarn pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziałem autora dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w pro­tokóle oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wyko­nywać do głębokości niniejszej od projekto­wanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 3004-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu. Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpo­średnio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy jako uzu­pełnienie zastosować (do wymaganego pozio­mu posadowienia fundamentu) odpowiednio za­gęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę betonu (tzw. chu­dego betonu) itp.
Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać war­stwami i każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać ł/4 szerokości fundamentu. Jeżeli konieczne było­by zastosowanie warstwy grubszej, to należy -w porozumieniu z projektantem - sprawdzić, czy nie wpłynie to na powstanie nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu.
Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych bli­sko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głę­biej (por. rozdz. 5. Poradnika). Odbiorowi podlegają również fundamenty. Sprawdza się prawidłowość ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, be­tonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być większe niż 20 mm, a jeżeli fundamenty służą jako opar­cie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych - nie większe niż 5 mm. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz