wykladziki prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykladziki prawo - strona 1 wykladziki prawo - strona 2 wykladziki prawo - strona 3

Fragment notatki:


CECHY PAŃSTWA: Państwo jako organizacja polityczna: Państwo sprawuje władzę polityczną, mająca rozległy i kompleksowy charakter
Odnosi się do całości społeczeństwa
Decyduje o zasadach rozdziału dóbr.
Stymuluje i powinno godzić konflikty wewnętrzne między grupami społecznymi
Dysponuje najostrzejszymi środkami represji
Państwo jako organizacja integrująca i rozstrzygająca konflikty społeczne Państwo jako organizacja suwerenna: Państwo jest niezależne od innych organizacji państwowych w zakresie realizacji funkcji wewnętrznych i zewnętrznych
Zasada nieinterwencji (Karta Narodów ONZ)
Suwerenność zewnętrzna- prawo międzynarodowe
Suwerenność wewnętrzna- prawo konstytucyjne
Państwo jako organizacja działająca przez wyodrębniony aparat państwowy Zespół instytucjonalno-osobowy zorganizowany hierarchicznie i terytorialnie
Dysponujący przymusem legalnym
Państwo jako organizacja przymusowa przynależność do organizacji państwowej powstaje zwykle z mocy prawa (urodzenie z obywatela- zasada krwi, urodzenie na terytorium- zasada ziemi)
istnieje możliwość zrzeczenia się obywatelstwa (za zgodą prezydenta RP)
apatryda (bezpaństwowiec)- też pod zwierzchnictwem państwa (zamieszkania) Państwo jako organizacja suwerenna twórcy teorii Bodin Monarcha Rousseau Lud jako całość w Polsce naród (art. 4 ust. 1 konstytucji) klauzula europejska art. 90 ust. 1 Konstytucji- ograniczenie w wykonywaniu suwerenności
Państwo jako organizacja terytorialna państwo sprawuje władze nad wyodrębnioną i niezależną częścią powierzchni ziemskiej: terytorium lądowe terytorium powietrzne terytorium morskie wody wewnętrzne (np. zatoki)+ morze terytorialne (do 12 mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego) terytoria specjalne, np. ambasady, państwowe statki powietrzne i morskie FORMA PAŃSTWA: Budowa (struktura) organów władzy państwowej, sposób jej zdobywania i partycypacji Środki i metody sprawowania władzy, ustrój terytorialno-administracyjny państwa Struktura i właściwości organów władzy monarchia vs republika środki i metody sprawowania władzy (reż im polityczny) demokratyczne (demokracje bezpośrednie i pośrednie)
niedemokratyczne (autorytarne i totalitarne)
struktura administracyjno-terytorialna państwo unitarne(RP jest państwem jednolitym- art. 3 Konstytucji)
państwa złożone (federacje i konfederacje)
SYSTEM PRAWA- POJĘCIA: Prawo w ujęciu przedmiotowym:

(…)

… zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wole w sposób dostateczny
Forma oświadczenia woli:
zwykła
szczególna
pisemna
pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym
pisemna z urzędowym poświadczeniem daty
notarialna
forma elektroniczna
zastrzeżenie formy:
Pod rygorem nieważności
Pod rygorem dowodowym
WADY OŚWIADCZENIA WOLI
Wadą oświadczenia woli jest nieprawidłowość dotycząca albo podjęcia samego aktu woli (woli wewnętrznej) albo na niezgodności między aktem woli a jej zewnętrznym przejawem, czyli oświadczeniem woli
Wady oświadczenia woli mogą spowodować nieważność:
Bezwzględną
brak świadomości lub swobody
pozorność
względną
błąd
podstęp
groźba
Brak świadomości lub swobody na miejsce wówczas, gdy doszło do złożenia oświadczenia woli przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie…
… oświadczenia woli.
Błąd jako wada oświadczenia woli, musi:
dotyczyć treści czynności prawnej
być istotny
Szczególną kwalifikowaną postacią błędu jest tzw. podstęp. Ma on miejsce wówczas, gdy błąd wywoła druga strona umyślnie, w celu skłonienia danej osoby do złożenia oświadczenia woli określonej treści.
Groźba, zwana niekiedy przymusem psychicznym, zachodzi wówczas, gdy jakaś osoba w celu zmuszenia innej osoby do złożenia oświadczenia woli określonej treści zapowiada spowodowanie niekorzystnych następstw (osobistych lub majątkowych) dla tej osoby lub też osoby trzeciej, jeżeli oświadczenie woli o żądanej treści nie zostanie złożone.
Groźba jako wada oświadczenia woli musi być:
*groźbą bezprawną (sprzeczną z obowiązującym prawem)
*groźbą poważną.
UMOWA JEJ ZAWARCIE I TREŚĆ
Umowa jest szczególnym…
…, Służba Ochrony Zabytków, Policja (KWP), Inspekcja Ochrony Środowiska Państwowa Straż Pożarna (KW SP), Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Budowlana, Inspekcja Transportu Drogowego, administracja oświatowa (Kuratorium Oświaty)
Powiatowa administracja zespolona: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy (jednostka organizacyjna powiatu), jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników…
… decyzje, organ wyższego stopnia wg KPA
Administracja zespolona:
Zespolenie administracji:
Pełne lub niepełne
organizacyjne (w urzędzie)
osobowe (problem powołania i odwołania)
finansowe (budżet)
kompetencyjne (kompetencje)
Wojewódzka administracja zespolona: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa
….
ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ZOBOWIĄZAŃ:
Źródła powstawania zobowiązań:
jednostronne czynności prawne, umowy czyny niedozwolone bezpodstawne wzbogacenie, inne.
Czynem niedozwolonym (deliktem) jest czyn sprzeczny z prawem powodujący powstanie (wyjątkowo - zagrożenie powstania) szkody, za którą ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot prawa cywilnego.
Przesłanki odpowiedzialności ex delicto:
1. szkoda,
2…
… wprawianym w ruch za pomocą siły przyrody (np. pary, gazu, elektryczności ponosi prowadzący na własny rachunek to przedsiębiorstwo lub zakład. Odpowiedzialność „prowadzącego” opiera się na zasadzie ryzyka.
Bezpodstawne wzbogacenie
Bezpodstawne wzbogacenie obejmuje stany faktyczne, w których jeden podmiot wzbogacił się bez podstawy prawnej (czyli bezprawnie) kosztem majątku innej osoby. Ten kto uzyskał…
… (w tym odstąpienie od umowy);
- zwolnienie z długu;
- inne, szczególne zdarzenia (np. upływ czasu kończący stosunek prawny, śmierć dłużnika w zobowiązaniu o świadczeniu „ściśle” osobistym).
Odnowienie (nowacja) ma miejsce wówczas, gdy wierzyciel i dłużnik zawierają umowę, z mocy której dłużnik zobowiązuje się do świadczenia innego niż był zobowiązany albo do tego samego świadczenia, lecz z innej podstawy prawnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz