Wykłady z podstaw zarządzania

Nasza ocena:

4
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z podstaw zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

Treść poparta przykładami, rysunkami oraz wykresami.

Tematy zawarte w notatce:
błędy popełniane przez menedżerów, definicja organizacji i zarządzania, wybrane teorie zarządzania i przywództwa menedżerów,
model Normatywny Vrooma – Yettona, przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo adaptacyjne,
role menedżerskie wg Mintzberg’a, style kierowania wg Reddina, style mniej i bardziej efektywne (Reddin),
zarządzanie w starożytności,
podejścia do zarządzania, naukowe zarządzanie,
badania ruchów roboczych i czasu pracy, zarządzanie administracyjne, model kładki Fayola, kierunek stosunków międzyludzkich, spojrzenie na organizację poprzez metafory, porównanie metafor, planowanie, misja organizacji, funkcjonalne cele w firmie, proces planowania,
bariery w planowaniu, CPM - określanie ścieżki krytycznej przedsięwzięcia, budowanie strategii organizacji, rodzaje strategii wg Portera, rodzaje komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, cechy struktury, typy struktur organizacyjnych, klasyczny podział struktur, motywacja do pracy, podejścia do motywacji, Maslow – Teoria potrzeb, Herzberg – Teoria dwuczynnikowa, Vroom – Teoria oczekiwań, Skinner – teoria wzmocnienia (modyfikacji zachowań), układ warunków wzmocnienia, teoria McGregora (X i Y), teoria Z wg Ouchiego tzw. podejście japońskie, system motywacyjny, zasady skutecznej motywacji.

Ponadto w notatce przedstawiono sylwetki i dorobek następujących osób: Frank i Lillian Gilbreth,
Henry Gantt, Harington Emerson, Henry Le Chatelier, Henry Le Chatelier, Henry Ford, Henri Fayol, Max Webber, Mary Parker Follett,
Hugo Mintzberg.

Notatka pozwoli usystematyzować wiedzę z przedmiotu Podstawy zarządzania. Uzupełni wiadomości potrzebne do zaliczenia ćwiczeń i zdania egzaminu.

ORGANIZACJA - grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów
ZARZĄDZANIE - zestaw działań (obejmujących planowanie i podejmowanie
decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie), skierowanych na zasoby
organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celu w sposób sprawny i
skuteczny.
 Sprawność - im działanie jest bliższe posiadaniu walorów dobrej roboty
 Skuteczność - stopień osiągnięcia celu (ów)
 Korzystność - nadwyżka wyniku użytecznego (efektu) nad kosztami działania
 Ekonomiczność - stosunek wyniku użytecznego do kosztu działania jest większy od 1
Organizacje wykorzystują cztery
rodzaje zasobów:
 Ludzkie - uzdolnienia zarządcze i siła robocza
 Finansowe - kapitał finansowy krótko i długoterminowy
 Rzeczowe - surowce, pomieszczenia, sprzęt
 Informacyjne - użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji
Przykład Uniwersytet:
 Ludzkie - kadra akademicka, robotnicy, administracja
 Finansowe - wpłaty studiujących, dotacje rządowe i inne środki
 Rzeczowe - komputery, budynki, wyposażenie wnętrz
 Informacyjne - sprawozdania z badań, informacje rządowe, dostęp do baz danych
Menedżerowie najwyższego szczebla: Prezes, Wiceprezes, Dyr. Naczelny Wytyczają cele organizacji, strategię I politykę operacyjną. Reprezentują
Organizację na zew.
Menedżerowie średniego szczebla: Najliczniejsza grupa menedżerów Kierownik zakładu, operacyjny, szef Wydziału. Realizacja planów i polityki Najwyższego szczebla, nadzór nad Liniowymi.
Menedżerowie pierwszej linii: Nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych. Brygadziści, majstrowie, koordynatorzy, kierownicy biur.
Błędy popełniane przez menedżerów
MIĘKKIE
 Słaby przepły

(…)

… reagują przede wszystkim na społeczny kontekst miejsca pracy
 Abraham Maslow - teoria potrzeb
 Douglas McGregor - teoria X i Y
D. Podejście ilościowe
 Badania operacyjne
 Teoria podejmowania decyzji
 Metody logistyczne
 Modelowanie matematyczne
Podejście systemowe
Ludvik von Bertalanffy
 „System to zbiór elementów wzajemnie powiązanych ze sobą i z otoczeniem”
A.D.Hall
 „System to zbiór obiektów…
… produktywności
-zmniejszenie kosztów
CELE TECHNICZNOPRODUKCYJNE
-optymalizacja produkcji
-optymalizacja relacji jakość/koszty
-reprodukcja zasobów
-upraszczanie technologii
-zmniejszenie awaryjności
CELE SPOŁECZNE
-zaspokajanie potrzeb klientów
-wzrost zarobków pracowników
-zadowolenie z pracy
-zapewnienie rozwoju zawodowego
-zbieżność z celami osobistymi
CELE REGIONALNE I EKOLOGICZNE
-rozwój infrastruktury…
… - wzmocnienie o ustalonej liczbie zachowań, niezależnie od czasu jaki pomiędzy nimi upływa (premia przy co piątej wypłacie)
• Harmonogram o zmiennym stosunku - wzmocnienie po zmiennej liczbie zachowań (nieregularne pochwały przez przełożonego)
Teoria McGregora (X i Y)
Według ww. teorii styl w jaki kierownicy motywują ludzi do pracy zależy od cech osobowych podwładnych.
Teoria X - kierownik myśląc…
… (najlepszego wykonania pracy)
11. Pisemne instrukcje i regulaminy pracy
12. Nagradzanie za wydajność
Henry Le Chatelier
Twórca „reguły przekory”:
 „Jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie poddany działaniu nowego czynnika zewnętrznego, to w układzie zajdą procesu zmniejszające wpływ tych czynników.”
Karol Adamiecki przeniósł na grunt polski tą regułę określając ją
mianem „inercji…
… wpływ na styl życia ludzi i sposób działania przedsiębiorstw. Produkty i usługi muszą
kreować wartość dla klienta, powinny ułatwiać życie codzienne oraz umożliwiać realizację indywidualnych planów, a nawet marzeń.
/Pod hasłami: MBANK to bankowość elektroniczna oparta na prostych zasadach; Finanse osobiste wymagają prostych rozwiązań w zasięgu ręki/
IKEA - „Lepsze codzienne życie”
• IKEA oferuje szeroki…

 Jest sobą
Zarządzanie w starożytności
 ślady zarządzania sięgają tysięcy lat wstecz (Sumerowie, Egipcjanie, Babilończycy, Chińczycy, Grecy, Rzymianie, Wenecjanie)
 Egipcjanie - budując piramidy stosowali funkcje zarządzania jak:
planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
 Aleksander Wielki - posługiwał się organizacją sztabową koordynując działania wojenne,
 Cesarstwo Rzymskie - rozwinęło zdolność w zakresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz