Wykłady z mikroprzedsiębiorczości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z mikroprzedsiębiorczości - strona 1 Wykłady z mikroprzedsiębiorczości - strona 2 Wykłady z mikroprzedsiębiorczości - strona 3

Fragment notatki:


2013-01-20  Polska na 23. miejscu  Rozwój gospodarki…  Ranking innowacyjności Komisji Europejskiej  •  Strategia Lizbońska   -  Cel:  Europa najbardziej dynamicznym  i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie,  motorem:  innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych,  zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy.  •  Europa 2020  – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego  rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Krajowe programy  reform, inicjatywy przewodnia Komisji Europejskiej.    http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm  •  Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe  – wyzwania i preferowane  kierunki rozwoju państwa. Budowanie przewag konkurencyjnych na  nowatorskich rozwiązaniach  –  źródłem: kapitał intelektualny –  odpowiednie warunki rozwoju   Rozwój społeczno-gospodarczy  Filary – kreowanie gospodarki  bez innowacji nie można zbudować  konkurencyjnej gospodarki  opartej na wiedzy  Bank Światowy  •  WARUNKIEM : zwiększenie konkurencyjności gospodarki Polski  • Otoczenie instytucjonalno-prawne  • System edukacji  w skali międzynarodowej –  wzrost przedsiębiorczości  społeczeństwa,  •  System innowacji  • Infrastruktura informacyjna  którego efektem jest  tworzenie MŚP , sprawnie zarządzanych i stale się  rozwijających  CAŁOCIOWY SYSTEM  WSPIERAJĄCY  •  Poszukiwanie  sposobów generowania i transferu najnowszej wiedzy  DZIAŁALNOŚĆ  do praktyki gospodarczej.  INNOWACYJNĄ  - SYSTEM    (spójne oddziaływanie)  • Duży udział small businessu w gospodarce jest niezbędnym  Bariery – problemy : prawne,  warunkiem dla budowy  społeczeństwa przedsiębiorczego .  fiskalne, system edukacji,    priorytety  badań naukowych,  Świadomość konieczności budowania gospodarki opartej na  nastawienie do  komercjalizacji,  wiedzy staje się coraz powszechniejsza.  motywowanie  przedsiębiorstw i uczonych,  stan aparatury badawczej,  infrastruktura…  MŚP pozytywny wpływ  na gospodarkę, kreację  MŚP…  wzrostu gospodarczego  Wzmocnienie  przedsiębiorczości oraz  • Duża elastyczność oraz dynamiczne podejście do otoczenia  świadomości wśród  • Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby i preferencje potencjalnych  pracowników naukowych…   klientów, jak również zdolność dostosowania się do nich  • Prowadzenie działalności w niszach rynkowych, na rynkach o  1. Są twórcami i pionierami wprowadzania nowych rozwiązań,  stosunkowo niewielkim potencjale wzrostu – podnoszą sprawność  adaptowanych również przez inne przedsiębiorstwa, również  funkcjonowania całej gospodarki oraz rozwoju regionalnego. 

(…)

… zł podatek od towarów i usług 276 zł 345 zł
dysponowania lokalem, w którym znajduje się jej siedziba (umowa
• Ogółem 1.556 zł, 1858 zł najmu, podnajmu, użyczenia);
http://www.krakow.so.gov.pl
3. Dokumenty do KRS Jakie dokumenty należy złożyć w celu
zarejestrowania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością?
• Po uznaniu rachunku spółki w organizacji kwota kapitału zakładowego • Formularze obligatoryjne: KRS-W3…
… i usług 276 zł 345 zł
• Ogółem 1.556 zł, 1858 zł
Akt notarialny – założenie Spółki
Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli jest na nim
reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego…
– Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną
większością głosów, z wyjątkiem następujących spraw, w
odniesieniu do których uchwały Zgromadzenia Wspólników
zapadają większością 81% głosów…
• Rachunkowość…
… w KRS
Ogłoszenie wpisu w Monitorze
500 zł
sądowym i Gospodarczym
Zgłoszenie do podatku VAT
170 zł
Wydanie zaświadczenia o numerze
Bezpłatne
REGON
Bezpłatne
Nadanie numeru NIP
Założenie rachunku bankowego
Bezpłatne
Wyrobienie pieczątki
ok. 50–100 zł
Spółka z ograniczoną
5 000 zł
odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna
50 000 zł
Minimalny kapitał zakładowy
Spółka akcyjna
Pozostałe spółki
100 000…
… osobowość prawną,
• Właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie • Jej majątek jest oddzielony od majątku jej wspólników
zobowiązania swojego przedsiębiorstwa • Powstaje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, w
• Nie ma wymagań kapitałowych tym momencie uzyskuje osobowość prawną – spółka staje się w pełni
podmiotem praw i obowiązków
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz