Nauki o organizacji - spółki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o organizacji - spółki - strona 1 Nauki o organizacji - spółki - strona 2 Nauki o organizacji - spółki - strona 3

Fragment notatki:


Nauki o organizacji Formy prawne..........................................................................................................................................................2 Kapitał intelektualny.............................................................................................................................................19 Społeczna odpowiedzialność biznesu....................................................................................................................21 Współdziałanie organizacji...................................................................................................................................23 Innowacja i przedsiębiorczość...............................................................................................................................25 1 Formy prawne Osobowość prawna Zdolność jednostki do bycia podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych Osoba prawna Podmiot stosunków cywilnoprawnych. Może nim być każda jednostka organizacyjna, której osobowość  prawna została przyznana przez przepisy szczególne. Ułomna osoba prawna: Spółka, której osobne przepisy nie przyznają osobowości prawnej, ale która może, na podstawie kodeksu  spółek handlowych (k.s.h.) we własnym imieniu nabywać prawa (np. własności), zaciągać zobowiązania,  pozywać i być pozywana do sądu. (Są to uprawnienia, w które normalnie wyposażona jest osoba prawna) Firma Firma to nazwa przedsiębiorcy. Spółka osobowa Rodzaj spółki, w której najważniejszym składnikiem jest osobista praca wspólników, ich aktywny udział w  prowadzeniu przedsiębiorstwa. Spółka kapitałowa Rodzaj spółki w której najważniejszym elementem wnoszonym przez wspólników jest kapitał, a nie osobiste  zaangażowanie wspólników w działalność spółki. Walne zgromadzenie Najwyższa władza spółki – określa sposób i kierunki rozwoju, podejmuje podstawowe decyzje, powołuje i  odwołuje zarząd. Zarząd Organ spółki, który prowadzi bieżące sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Rada nadzorcza Organ przedsiębiorstwa stanowiący wybraną przez walne zgromadzenie reprezentację wspólników, powołany  do stałego kontrolowania zarządu. Funkcją rady nadzorczej jest nadzór nad działalnością spółki: badanie sprawozdań finansowych, badanie  sprawozdań zarządu; r.n. ma prawo dokonywać przeglądu majątku spółki, sprawdzać księgi oraz żądać od  zarządu wszelkich informacji, jakie uzna za niezbędne. Komisja rewizyjna Organ spółki sprawujący nadzór nad zarządem w okresach między walnymi zgromadzeniami. Ocenia  sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowe oraz wnioski zarządu dotyczące podziału zysku oraz składa 

(…)

… wierzycieli czyli sumę
komandytową)

zgłoszenie do KRS
Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi
komplementariuszami i ze spółką. Prawa i obowiązki komplementariusza podobne są do praw i obowiązków
wspólnika w spółce jawnej.
Komandytariusz odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Nie
ma obowiązku ani prawa…
…, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker
ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, stomatolog, weterynarz, pielęgniarka, położna,
notariusz, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.
Wspólnikiem (partnerem) w spółce partnerskiej może być wyłącznie osoba uprawniona do wykonywania
wolnego zawodu.
Jest spółką osobową.
Firma (nazwa) spółki partnerskiej…
….
Jest spółką osobową.
Jest ułomną osobą prawną.
Firma (nazwa) spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy jednego, kilku lub wszystkich wspólników
oraz oznaczenie „spółka jawna” (lub skrót „sp. j.”)
Zawarcie spółki:

umowa w formie pisemnej zawierająca firmę (nazwę) i siedzibę spółki, określenie i wartość wkładów,
przedmiot działalności spółki

zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS…
… dopiero wtedy,
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).
5
Spółka partnerska
Spółka partnerska działa na podstawie kodeksu spółek handlowych.
Jest ułomną osobą prawną.
Spółka partnerska może być utworzona przez wspólników (partnerów) będących osobami fizycznymi, w celu
wspólnego wykonywania wolnych zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker
ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, stomatolog, weterynarz, pielęgniarka, położna,
notariusz, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.
Wspólnikiem (partnerem) w spółce partnerskiej może być wyłącznie osoba uprawniona do wykonywania
wolnego zawodu.
Jest spółką osobową.
Firma (nazwa) spółki partnerskiej powinna zawierać nazwiska lub nazwy co najmniej jednego partnera,
oznaczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz