wykłady z ekonomii - controlling

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady z ekonomii - controlling - strona 1

Fragment notatki:

CONTROLLING BANKOWY
(studia zaoczne)
Prowadzący: dr Andrzej Krysiak
Program wykładu:
Str.
Definicja i organizacja controllingu w banku komercyjnym 2
Analiza sytuacji finansowej banku 7
Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem bankowym 10
Rachunek efektywności produktów odsetkowych 20
Rachunek efektywności produktów nieodsetkowych 29
Planowanie i budżetowanie 37
7. Warunki funkcjonowania controllingu 40
Literatura:
E. Kulińska-Sadłocha - Controlling w banku, wyd. PWN 2003
M. Iwanicz-Drozdowska - Zarządzanie finansowe bankiem, wyd. PWE 2005
M. Iwanicz-Drozdowska - Metody oceny działalności banku, wyd. Poltext 1999
Temat 1: Definicja i organizacja controllingu w banku komercyjnym Definicja controllingu bankowego:
Controlling to system wspierający zarządzanie bankiem, który przez koordynację wszystkich podsystemów zarządzania oraz wzajemne ich dostosowanie jak i zapewnienie informacji niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji ukierunkowuje działania kierownictwa na wszystkich poziomach zarządzania na realizację głównych celów banku.
Podstawowe elementy systemu controllingu:
Nowe wyzwania dla controllingu:
deregulacja,
liberalizacja,
globalizacja,
nowe metody zarządzania ryzykiem (sekurytyzacja, instrumenty pochodne itp.),
postęp techniczny,
rosnące wymagania klientów
Ilościowe normy ostrożnościowe:
normy koncentracji kredytów i wierzytelności
współczynniki wypłacalności
limity pozycji walutowych
współczynniki płynności
Jakościowe normy ostrożnościowe:
przepisy dotyczące tworzenia rezerw celowych
zasady udzielania gwarancji bankowych
reguły przeciwdziałania nielegalnym praktykom
Specyfika funkcjonowania banku:
szeroki asortyment świadczonych usług,
duża liczba klientów i transakcji,
zróżnicowanie kanałów dystrybucji,
rozbudowana struktura organizacyjna,
wysoki stopień decentralizacji,
długie drogi przebiegu informacji
System zarządzania powinien zapewnić:
sprawność funkcjonowania na rynku,
wysoką jakość obsługi klientów,
efektywność wykorzystania zasobów,
odpowiednią pozycję banku na rynku
Specyfika usług bankowych:
niematerialność,
nietrwałość,
nierozdzielność,
niejednorodność
Funkcje controllingu: podejście funkcjonalne:
funkcja informacyjna,
funkcja koordynacyjna,
funkcja zarządzania


(…)

… i decyzji,
System księgowy:
skierowany tylko na potrzeby sprawozdawczości,
brak odpowiednich kont analitycznych,
System informatyczny:
zła konstrukcja oraz zbyt mała wydajność,
brak tzw. hurtowni danych,
Analiza systemu finansowego banku:
brak odpowiednich danych historycznych,
brak porównywalności danych,
zbyt mała częstotliwość generowania danych,
brak danych dla analizy jakościowej.
Planowanie finansowe…
… przez inne jednostki,
zespoły w ramach komórek analitycznych,
odrębne jednostki organizacyjne.
Dwupłaszczyznowa struktura controllingu (dla odrębnych jedn. organizacyjnych):
niższy poziom - gromadzenie i analiza informacji,
wyższy poziom - planowanie, analiza ryzyka, rachunek efektywności, kontrola itp.
Typowe struktury organizacyjne banku:
struktura liniowa:
struktura sztabowa:
struktura macierzowa:
. . . . .
Temat…
… itp.)
Czynniki wewnętrzne:
czynnik ludzki (jakość zarządzania, kwalifikacje personelu itp.),
czynnik techniczny (systemy transakcyjne, informacyjne itp.)
Klasyfikacja ryzyka bankowego:
ryzyko kredytowe,
ryzyko struktury bilansu, w tym:
ryzyko płynności,
ryzyko stopy procentowej,
ryzyko rynkowo-cenowe (np. ryzyko walutowe),
ryzyko operacyjne
Sposoby podejścia do ryzyka bankowego:
unikanie ryzyka (np…
… warunków
Podstawowe instrumenty ograniczania ryzyka bankowego:
limity (wewnętrzne i zewnętrzne), regulacje ostrożnościowe,
instrumenty pochodne (np. w stosunku do ryzyka stopy procentowej czy ryzyka walutowego)
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Klasyfikacja ryzyka stopy procentowej:
Ryzyko wartości Ryzyko podstawowe
Ryzyko dochodu Ryzyko reinwestycji
Ryzyko terminowej Ryzyko stochastyczne
stopy procentowej
Metody…
…:
Wartość bieżąca instrumentu dłużnego (np. obligacji) liczona jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych (CFt):
Duracja definiowana jest jako:
Przykład:
Wartość obligacji = 100 jednostek, termin wykupu: n = 5 lat,
Oprocentowanie (stałe) = 10% , rynkowa stopa procentowa: r = 10% :
Przy czym wzrost rynkowej stopy procentowej powoduje spadek zarówno wartości bieżącej jak i duracji.
np. dla: r' = 15…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz