wykłady techniki komunikacyjne dr.Barańska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady techniki komunikacyjne dr.Barańska - strona 1 wykłady techniki komunikacyjne dr.Barańska - strona 2 wykłady techniki komunikacyjne dr.Barańska - strona 3

Fragment notatki:


"Słowo KOMUNIKOWANIE pochodzi od łacińskiego czasowników „communico”
i „communicare”, co oznacza uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości,
naradzić się oraz od rzeczownika „communio” – wspólność, poczucie łączności
Słowo „communication” – początkowo wejście we wspólnotę, utrzymanie z kimś
stosunku, w XVI w otrzymało znaczenie szersze, zaczęło oznaczać transmisję przekazu;
Drugie znaczenie zaczęło funkcjonować wraz z rozwojem poczty i dróg. Podwójne znaczenie
tego słowa zachowało się do dziś."
"Kom. interpersonalne powstało na skutek podjęcia przez ludzi pierwotnych próby
łączenia się w grupie, nim powstała mowa, ludzie porozumiewali się za pomocą sygnałów
niewerbalnych. Komunikacja werbalna wzbogaciła prymitywne formy porozumiewania się.
Kom. interpersonalne jest interakcją pomiędzy nadawcą a odbiorcą danego komunikatu. Jako
interakcja wpływa na proces relacji i wywołuje określone zachowania społeczne. Wszystkie
jednostki ludzkie mają charakter wynikający z waloru komunikacyjnego , barier; problemy
psychiczne mogą zakłócić proces komunikacji pomiędzy nią a jej otoczeniem."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          > >   > > >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(…)

… kontrastowania – ludzie bardzo często kształtują swoja opinię o kimś na
podstawie cech, faktów, zdarzeń łatwych do dostrzeŜenia, spektakularnych,
wykorzystując swą skłonność do generalizacji
- efekt pierwszeństwa i świeŜości – gdy w planach są równieŜ autoprezentacje
innych menadŜerów najlepiej wystąpić na początku i na końcu. Odbiorcy
najdokładniej zapamiętują to co się wydarzyło ( o czym się mówiło…
… się tylko do porozumiewania się ludzi.
Komunikowanie społeczne- interakcja społeczna, w której dokonuje się wymiana
wiadomości; innymi słowy to przekazywanie treści psychicznej przez osobę A do osoby B,
dzięki językom naturalnym, ale takŜe dzięki mimice, gestom, dotykowi, ruchom, mowie ciała
– kom. niewerbalne.
- przekazywanie treści psychicznych odbywa się z reguły za pośrednictwem znaków
(najdoskonalszy zbiór to języki…
… w wypadku nieznajomości
miedzkulturowe języka
podobieństwa
Albert Mehrebian
Zasada 3V (verbal, vocal, visual) – mówi o tym jak człowiek jest postrzegany przez druga
osobę:
• 7% słowa
• 38% głos
• 55% mowa ciała
Mity na temat mowy ciała:
Mit 1. Mowa ciała to język:
- mowa ciała NIE jest językiem, wykształciła się znacznie wcześniej i posiada
większą moc, niŜ sam język wykraczając poza słowa i symbole
- języki są systemami arbitralnych symboli określających przedmioty, zdarzenia,
procesy i związki
- przykładami języków są: j. Naturalne,( np. polski, angielski); j. Migowe,
komputerowe,( Pascal, C++), matematyka, flagi, alfabet Morse’a. Nuty
- aby zrozumieć którykolwiek z języków naleŜy znać odpowiedni kod. WaŜny jest
arbitralny związek między słowem a jego znaczeniem
- w wypadku mowy ciała nie moŜe…
… z pojawieniem
i upowszechnieniem kolejnych środków masowego przekazu w tzw. epoce medialnej.
Cechy komunikowania:
• proces społeczny
• zachodzi w określonym kontekście społecznym
• proces kreatywny
• ma charakter dynamiczny
• proces symboliczny
• proces interakcyjny
• zasadniczo celowe i świadome
• nieuchronne
• proces złoŜony
proces nieodwracalny ( raz nadany komunikat zostaje odebrany)
Bariery…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz