Wykłady-prawo cywilne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady-prawo  cywilne - strona 1 Wykłady-prawo  cywilne - strona 2 Wykłady-prawo  cywilne - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE - jest gałęzią prawa prywatnego, które reguluje stosunki prawne (gł. majątkowe) zachodzące między os. fiz. i os. prawnymi na zasadzie równorzędności stron.
STOSUNEK PRAWNY - jest to pewna relacja prawna zachodząca między dwoma podmiotami (dwie o zawierają umowę sprzedaży i powstaje między nimi stosunek prawny).
Prawa osobiste człowieka maja charakter niemajątkowy. Przeważają prawa które maja charakter majątkowy.
Podstawowe podmioty to: osoba fizyczna i osoba prawna.
RÓWNORZĘDNOŚĆ - oznacza że nie ma w prawie cywilnym strony prawnie uprzywilejowanej- jeżeli jedna ze stron nie chce umowy, nie zgadza się na jej warunki, to umowa nie zostanie podpisana. POTRZEBNA JEST WOLA DWÓCH PODMIOTÓW DO ZAWARCIA UMOWY.
W prawie publicznym nie ma równorzędności, np.. o danym wniosku decyduje dany organ adm. publicznej. DZIAŁY PRAWA CYWILNEGO :
1) Ogólna część - księga I K.C.
1. Problematyka podmiotów prawa cywilnego.
2. Czynności cywilno-prawne.
3. Pełnomocnictwo.
4. Przedawnienie roszczeń.
2) Prawo rzeczowe - księga II- przepisy
1. Prawo własności.
2. Prawo użytkowania wieczystego.
3. Zastaw.
4. Hipoteka.
5. Pojęcie nieruchomości.
3) Prawo Zobowiązaniowe (zobowiązania).
1. Ogólną część skupia się na zagadnieniach takich jak: wierzyciel, dłużnik, przelew wierzytelności, zobowiązania solidarne, odpowiedzialność odszkodowania.
2. Szczegółowa część - omawia poszczególne rodzaje umów obowiązujących w prawie polskim: umowy sprzedaży, umowa o dzieło, umowa kredytu i inne.
4) Prawo spadkowe - księga IV K.C.
Dotyczy problematyki dziedziczenia ustawowego i testamentowego.
5) Prawo rodzinne - osobny kodeks “rodzinny i opiekuńczy”, ale jest to część pr. cyw.
6) Prawo Gospodarcze-Prywatne, zwane Prawem Handlowym.
7) Prawo na dobrach niematerialnych, zwane również Prawo Własności Intelektualnej.
Dobra Niemiterialne - są to twory umysłu ludzkiego o charakterze artystycznym, naukowym, technicznym… które podlegają ochronie prawnej i są regulowane prawem autorskim.
PODMIOTY PRAWA CYWIL NEGO- art. 8 - 43 przepisy K.C. Kodeks Cyw. Przewiduje trzy kategorie podmiotów Pr. Cyw. : 1) Os. Fiz., 2) Os. Pr, 3) Tzw. Ułomne Os. Pr.
OS. FIZYCZNA - jest to każdy człowiek, nie ma tu znaczenia obywatelstwo (kategoria obywatel nie ma tu znaczenia) bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, stan psychiczny. KONSTYTUCJA NIE POSLUGUJE SIĘ TERMINEM OS. FIZ. JAKO OBYWATEL.


(…)

…, art. 45
Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są tylko przedmioty materialne.
Def. Część składowa rzeczy, art. 47 - jest to wszystko co nie może być odłączone od niej bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości lub przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być samodzielnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
PODZIAŁ RZECZY:
1. NIERUCHOMOŚCI - art. 46 2. RZECZY RUCHOME
1…
…. Ustawa o własności lokali: Lokal (mieszkanie) może być samodzielną nieruchomością.
PRAWO WŁASNOŚCI:
Treść prawa własności a zatem uprawnienia przysługujące właścicielowi:
1. Uprawnieni do posiadania rzeczy.
2. Uprawnienie do korzystania z rzeczy, które obejmują:
a) upr. do używania rzeczy
b) upr. do pobierania pożytku
c) upr. do zużycia, zniszczenia lub przetworzenia rzeczy
3. Upr. do rozporządzania…
… DŁUŻNIKA W STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWYM = PRZEJĘCIE DŁUGU (art. 519-525)
Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika w stosunku zobowiązaniowym, a dłużnik zostaje z odpowiedzialności zwolniony- przyjęcie długu.
K.C. przewiduje dwa WARIANTY PRZEJĘCIA DŁUGU:
1) Umowę przejęcia długu zawierają dłużnik i os. trzecia (przejemca długu) za zgodą wierzyciela. Jeżeli w chwili wyrażania zgody wierzyciel nie wiedział o nie wypłacaniu się os. trzeciej jego zgoda jest bezskuteczna.
2) Umowę zawierają wierzyciel z os. trzecią za zgoda dłużnika.
W odróżnieniu od cesji przy przejęciu długu dochodzi do wygaśnięcia zabezpieczeń wierzytelności (hipoteki, zastawu, poręczenia) chyba, że zabezpieczycie wyraził zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.
ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE- chodzi tu o sytuacje, w których po jednej ze stron stosunku…
… (opłatę).
Służebności powstają w wyniku umowy. Może też powstać za pomocą drogi sadowej. Np. nieruch. władnąca nie ma odpowiedniego dostępu do głównej drogi - wtedy można żądać.
K.C. przewiduje dwa rodzaje służebności: a) służebność gruntowa- tutaj osoba uprawnioną jest każdorazowy właściciel nieruchomości,
b) służebność osobista- uprawnioną jest imiennie oznaczona osoba fizyczna.
3. WŁASNOŚCIOWE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz