Wykład - zagadnienia wstępne naruszenia dyscypliny budżetowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zagadnienia wstępne naruszenia dyscypliny budżetowej - strona 1 Wykład - zagadnienia wstępne naruszenia dyscypliny budżetowej - strona 2

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Dyscyplina finansów publicznych nałożony na określone kategorie podmiotów (dysponujących środkami publicznymi w skali mikroekonomicznej) obowiązek podporządkowania się przyjętym zasadom i regułom postępowania. → nie dot. ministrów - dot. podmiotów, które są na końcu dysponowania środkami finansowymi
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma charakter administracyjny - odpowiedzialność egzekwowana jest przez komisje orzekające, które w drodze aktu administracyjnego nakładają kary na osoby odpowiedzialne za naruszenie obowiązujących przepisów prawa. PODMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Art. 4 Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:  1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek; → działalność organu kolegialnego, więc czy odpowiedzialność zbiorowa? TAK, ale są wyjątki - osoba nie ponosi odpowiedzialności jeżeli:
głosowała przeciwko jakiejś uchwale, która doprowadziła do naruszenia dyscypliny,
zgłosiła zastrzeżenie do takiej uchwały (ustnie do protokołu lub pisemnie)
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; → kierownik zgodnie z def. zawartą w u. f. p. 3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych; → takie powierzenie obowiązków jedynie w formie pisemnej lub w regulaminie jednostki 4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. → osoby spoza sektora finansów publicznych, sprawa dyskusyjna z powodu: przepis jest pusty - zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem jeżeli przekażemy środki publiczne osobie spoza JST to środki te przestają być środkami publicznymi,
system sankcji nie jest dopasowany do wykroczenia - najcięższa kara to zakaz pełnienia funkcji w sektorze środków publicznych do 5 lat → nie jest to kara dla osób nie zajmujących się środkami publicznymi na co dzień
PRZEDMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Przedmiotowy zakres odpowiedzialności jest wyrażony przez art. 5-18 a, które tworzą enumeratywny katalog czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Z uwagi na charakter naruszonych norm prawnych można wyróżnić czyny polegające na naruszeniu przepisów:
prawa finansowego, dotyczące między innymi:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz