Dyscyplina finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyscyplina finansów publicznych - strona 1 Dyscyplina finansów publicznych - strona 2

Fragment notatki:

Dyscyplina finansów publicznych
Zasady odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych reguluje ustawa o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych. Wyliczone są w niej czyny, które stanowią takie właśnie naruszenie:
nieustalenie należności SP, j.s.t. lub innej jednostki s.f.p. albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego wyliczenia
przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu udzielania, nieterminowe rozliczenie dotacji, wydatkowanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem
dokonywanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu
nieopłacenie lub opłacenie w kwocie niższej niż należna albo z przekroczeniem terminu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy itp. przez jednostkę s.f.p.
naruszenie niektórych przepisów o zamówieniach publicznych
przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki s.f.p.
niewykonanie zobowiązania jednostki s.f.p., którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat
przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone przez nią
przyznanie lub przekazanie środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, bez zachowania procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu.
Przepisów ustawy nie stosuje się do należności celnych i podatkowych stanowiących dochody budżetu państwa lub j.s.t.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności obejmuje kierowników jednostek s.f.p., pracownicy tego sektora, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych oraz osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do s.f.p. Odpowiedzialność ponoszą także osoby wchodzące w skład organu wykonawczego wykonującego takie zadania, jednak tylko gdy uczestniczą w podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia w/w czynu i gdy nie zgłoszą sprzeciwu do tej uchwały. Może to być również głosowanie przeciw uchwale w głosowaniu imiennym.
Odpowiedzialność ponosi osoba, która popełniła lub wydała polecenie popełnienia, umyślnie bądź nieumyślnie, przez działanie lub zaniechanie, czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Okolicznością wyłączającą winę może być w pewnych okolicznościach działanie na polecenie przełożonego, dysponenta środków publicznych, organu nadzorującego lub organu założycielskiego. Musi jednak przed wykonaniem takiego polecenia złożyć pisemne zastrzeżenie. Wyłącza odpowiedzialność również działanie w celu ograniczenia negatywnych skutków zdarzenia losowego, które mogły spowodować szkody większe niż przedmiotowe działanie. Podobnie wyłącza odpowiedzialność znikomość naruszenia - bierze się pod uwagę wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności ich naruszenia, skutki naruszenia. Przedawnienie karalności następuje po upływie 3 lat od naruszenia. Jeżeli wszczęte zostało postępowanie, termin wynosi 2 lata od tego momentu. W razie wszczęcia postępowania karnego, lub karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe stanowiące jednocześnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie o naruszenie finansów publicznych zawiesza się do czasu zakończenia tych postępowań. Jeżeli nastąpi prawomocne skazanie, wszczęte postępowanie umarza się.


(…)

… instancji Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, powoływany i odwoływany przez Prezesa RM na wniosek ministra ds. finansów publicznych. Postępowanie obejmuje postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny, postępowanie przed komisją orzekającą oraz postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą. Grupa podmiotów odpowiedzialnych zobowiązana jest w razie wykrycia…
… ma prawo do złożenia wyjaśnień lub wniosków dowodowych na piśmie lub do protokołu. Gdy rzecznik stwierdzi zasadność wniosku, sporządza go i przesyła komisji orzekającej. Mogą to także czynić NIK, prezes r.i.o. oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Postępowanie w sprawie wszczyna przewodniczący komisji na wniosek w/w podmiotów. Rozstrzygnięcie przez komisję następuje po przeprowadzeniu rozprawy…
… i stopień naruszenia. Ponadto uwzględnia cele prewencji ogólnej i szczególnej. Karę upomnienia stosuje się do naruszeń nieumyślnych i nie znacznych. Karę zakazu pełnienia funkcji zaś w razie naruszeń rażących. Przedawnienie wykonania następuje 2 lata po prawomocnym orzeczeniu. Na wniosek ukaranego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz