Wykład - traktaty integracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - traktaty integracyjne - strona 1 Wykład - traktaty integracyjne - strona 2 Wykład - traktaty integracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Agenda 2000 - jest to pakiet dokumentów przygotowanych przez Komisję Europejską, ogłoszony 16 lipca 1997 roku w Strasburgu i przedłożony Radzie Europejskiej na szczycie w Luksemburgu w grudniu 1997 roku. Zostały w nim przedstawione informacje dotyczące rozwoju polityk Unii w tym polityki strukturalnej i rolnej, kwestii związanych z poszerzaniem UE oraz perspektyw budżetu Unii po 1999 rok. Bardzo istotnym, szczególnie dla krajów naszego regionu, były dokumenty formułujące Opinię Komisji o wnioskach o członkostwo w UE. Komisja wyraziła tam pogląd na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, zaproponowała wzmocnienie strategii przedczłonkowskiej i przedstawiła projekt rozwoju pomocy przedakcesyjnej i reformy Programu PHARE.
Rada Unii Europejskiej - jest to naczelny organ stanowiący prawo w UE. W jego skład wchodzą członkowie rządów państw członkowskich. W zależności od omawianej tematyki czy koordynacji polityki występuje ona w kilku postaciach, np.:
ds. ogólnych - ministrowie spraw zagranicznych,
ds. rolnictwa - ministrowie rolnictwa,
ds. transportu - ministrowie transportu.
Rada UE wypracowuje i koordynuje ogólną polityką gospodarczą państw członkowskich. Rada jest organem prawodawczym Wspólnot Europejskich. Przekazuje Komisji Europejskiej kompetencje wykonywania ustanowionych przez siebie praw. Organem pomocniczym Rady jest Sekretariat Generalny. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa (ministrowie), upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu swojego rządu. Funkcja przewodniczącego jest piastowana przez każde państwo członkowskie, na okres 6 miesięcy, z góry ustalonej kolejności. Rada może przyjmować decyzje jednomyślnie, zwykłą większością głosów (8 z 15 państw członkowskich) lub większością kwalifikowaną (62 spośród 87 głosów).
Traktat Paryski - powołał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, został podpisany (na 50 lat) 18 kwietnia 1951 roku w Paryżu przez Belgię, Holandię, Francję, Luksemburg, RFN i Włochy. Pomysłodawcą utworzenia EWWiS był R. Schuman. Traktat Paryski wszedł w życie 25 lipca 1952 roku. Organami tej Wspólnoty do 1967 roku były Wysoka Władza (obecnie Komisja Europejska); Specjalna Rada Ministrów (obecnie Rada UE). Zawarcie Traktatu doprowadziło do skutecznej integracji w dziedzinie produkcji i handlu węglem i stalą.
Traktaty Rzymskie - zostały przyjęte na czas nieograniczony, powołują one do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) obecnie Wspólnota Europejska i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Podpisane zostały 25 marca 1957 roku w Rzymie przez Belgię, Włochy, Francję, Holandię, Luksemburg i RFN. Weszły w życie 1 stycznia 1958 roku. Traktaty te zmieniono i uzupełniono w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 roku i w Traktacie o Unii Europejskiej (z Maastricht - 1992 rok).


(…)

…, Finlandia i Szwecja). Wspólnota Europejska jest podstawą (pierwszy „filar”) funkcjonowania UE.
Unia Zachodnioeuropejska (UZE) - została utworzona 23 września 1954 roku w Paryżu po nieudanej próbie powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO). Państwami członkowskimi UZE są: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Grecja. Stowarzyszeni z UZE…
… członkowskich. W 1975 roku powstał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierający finansowo rozwój ubogich regionów (jest ich w UE blisko 200) Wspólnot Europejskich. Polityka regionalna jest jedną z podstaw polityki strukturalnej Wspólnot Europejskich, która opiera się m.in. na: popieraniu regionów zacofanych w rozwoju gospodarczym; restrukturyzacji regionów i obszarów przygranicznych; zwalczaniu długotrwałego bezrobocia oraz popieraniu rozwoju regionów wiejskich. Instrumentami polityki regionalnej są praktycznie wszystkie fundusze strukturalne. Poza wymienionym już Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego należą do nich: Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa (Sekcja Doradcza), Europejski Fundusz Socjalny, Finansowy Instrument Doradztwa w zakresie Rybołówstwa oraz Fundusz…
… usług finansowych i transportowych.
Fundusze strukturalne UE - należą do nich: Europejski Fundusz Gwarancji i Ukierunkowania Rolnictwa (Sekcja Doradcza); Europejski Fundusz Socjalny; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Finansowy Instrument Doradztwa w zakresie Rybołówstwa oraz Fundusz Kohezyjny (Spójności). Fundusze Strukturalne mają za zadanie przyczynienie się do gospodarczej i społecznej…
… członkowskich względem siebie,
Różnorodne mechanizmy kredytowe.
Dla urzeczywistnienia zapowiedzianej w Traktacie o UE z Maastricht Unii Gospodarczo-Walutowej utworzono już Europejski Instytut Walutowy. Powstaną też Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych.
ECU - jest europejską jednostką rozliczeniową i walutową powstałą w ramach Europejskiego Systemu Walutowego (1979). W ECU…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz