Wykład - tarcza podatkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - tarcza podatkowa - strona 1 Wykład - tarcza podatkowa - strona 2 Wykład - tarcza podatkowa - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa
Dr Iwona Kumor
Wykład 7
Tarcza podatkowa - w firmach odsetki są kosztem uzyskania dochodu . W przypadku więc gdy dochód do opodatkowania jest nie mniejszy niż kwota odsetek , ich koszt będzie w istocie mniejszy , równy 1 minus stopa podatku dochodowego ; aktualnie podatek dochodowy wynosi 34% , więc jeśli oprocentowanie kredytu wynosi np. 20% , to efektywny procent : [ 1 - 0,34 ] * 2 = 13,2%.
Ciągłe finansowanie działalności kredytem , np. odnawialnym pozwala trwale osiągnąć korzyści niższego opodatkowania . Odsetki w kwocie z rachunku wyników powyżej dla roku 97 wynoszą 531260 zł i dają przy stawce podatkowej 0,34 korzyść równą 180628 zł , a dyskontując stopę oprocentowania kredytu , ich wartość obecna jest PV= 180628:0,2 = 903142zł , a więc w przybliżeniu wartość zysku bilansowego za rok 97.
Tarcza podatkowa jest łącznie określana przez stopę podatkową i zdolność do uzyskiwania dochodu pokrywającego koszty odsetkowe. W przypadku gdy w pewnych latach dochód nie pokrywa odsetek , przepisy podatkowe w niektórych krajach pozwalają stratę przenieść wstecz i uzyskać zwrot podatku do wysokości kwot zapłaconych w kilku poprzednich latach . Jeśli zaś w tych latach również wystąpiły straty i nie można zrefundować podatku , to można stratę przenieść w przód i wykorzystać jako tarczę podatkową w kolejnych latach . Analogicznie (tarczowe ) skutki mają opłaty z tytułu leasingu operacyjnego i część opłat leasingu finansowego . Jeśli prawo podatkowe pozwala traktować je jako koszty uzyskania dochodu . Ważony średni koszt kapitału Ważony średni koszt kapitału = ( dług / pasywa ) * koszt długu + ( fundusze własne / pasywa ) * koszt funduszy własnych Koszt długu = oprocentowanie pożyczek i kredytu Koszt funduszy własnych = stopa zwrotu z aktywów Dług / pasywa + fundusze własne / pasywa =1
Kapitałowe decyzje inwestycyjne , analiza TVM Trzy podstawowe procesy decyzyjne:
decyzje operacyjne
decyzje inwestycyjne finansowania Decyzje inwestycyjne mają strukturę czasową przewidywanych nakładów i efektów. Nakłady muszą być ponoszone przez pewien czas , którego długość wynika ze specyfiki technologii , np. w przypadku budowy elektrowni atomowej około 8 lat , a w przypadku budowy hotelu 2 lata . Efekty tych nakładów są również rozłożone w czasie . Czasami potrzeba nawet wielu lat działalności operacyjnej ( eksploatacja ) aby zwróciły się nakłady i pojawiła się nadwyżka . przychody
koszty
nakłady efekty


(…)

… jednostek pieniężnych i wtedy można na nich wykonywać operacje dodawania i odejmowania ; są one współmierne. NPV - wartość bieżąca netto = suma zdyskontowanych wpływów.
NPV>0 - inwestowanie ma sens.
Jeśli NPV=0 to inwestycja nie powiększa zaangażowanego kapitału , a jeśli NPV<0 to stopa zwrotu zaangażowanych środków jest ujemna inwestycja pomniejsza posiadane fundusze. Przy danym rozkładzie wydatków i wpływów w czasie bieżąca ich wartość jest tym niższa im wyższa jest stopa dyskonta . Przy danej stopie dyskonta koszty i przychody tym słabiej wpływają na wartość bieżącą netto im bardziej są oddalone od momentu , na który je dyskontuje się . Szczególną interpretację posiada stopa dyskonta , przy której NPV=0 .Taka stopa dyskonta nazywana jest wewnętrzną stopą zwrotu IRR.
Zdyskontowane stopą IRR wydatki…
… temu wpływy są rozłożone w czasie . Typowym przykładem takich aktywów finansowych są wszelkie instrumenty rynku pieniężnego (bony pieniężne zakupione poniżej wartości nominalnej sprzedawane papiery dyskontowe) i kapitałowego (obligacje i akcje). Rynek pieniężny to ta część rynku finansowego , na którym występują instrumenty finansowe o terminie zapadalności w zasadzie krótszym niż rok . Znaczna część instrumentów rynku pieniężnego ma charakter wierzycielskich papierów dyskontowych , tzn. są pożyczką udzielaną ich emitentowi , a odsetki są potrącane z góry , ale płatne w terminie zapadalności pożyczki . Taki charakter mają m.in. bony skarbowe emitowani przez Ministerstwo Finansów na okresy 8, 13 , 26 , 39 , 52 tygodni ; bony pieniężne emitowane przez NBP ; bony komercyjne emitowane przez firmy ; transakcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz