Wykład - systemy prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - systemy prawa - strona 1 Wykład - systemy prawa - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEMY PRAWA
System prawa jest to ogół norm prawnych obowiązujących w danym państwie w danym odcinku czasu
Elementami systemu prawa są normy prawne. Normy prawne są uporządkowane i zhierarchizowane. Pomiędzy normami, jako elementami systemu, zachodzą różne związki. Związki pomiędzy normami przybierają co najmniej dwojaką postać:
związki o charakterze hierarchicznym, tzn. podstawą obowiązywania norm niższego szczebla są normy wyższego szczebla.
związki treściowe, które wynikają z tego, że system prawa oparty jest na wspólnych zasadach i wspólnej terminologii.
Zasady systemu prawa:
O zasadach systemu prawa można mówić:
w znaczeniu opisowym - są to pewne idee, postulaty, które nie są bezpośrednio wyrażone w tekście prawnym, np. zasada „lex retro non agit - prawo nie działa wstecz”.
w sensie normatywnym - są to normy bezpośrednio wyrażone w tekście prawnym, które w systemie prawa odgrywają szczególnie ważną i istotną rolę. Wszystkie normy wyrażone w Konstytucji tworzą ogólne zasady systemu prawa.
System prawa powinien spełniać dwie podstawowe cechy, tzn. powinien być niesprzeczny i zupełny.
System prawa jest niesprzeczny, jeżeli nie występują w nim trojakiego rodzaju sprzeczności:
sprzeczność merytoryczna, która polega na tym, że np. jedna norma coś nakazuje, a druga tego zakazuje.
sprzeczność prakseologiczna polega na tym, że realizacja jednej normy uniemożliwia realizację drugiej normy.
sprzeczność celowościowa, tzn. normy nie są sprzeczne co do treści, ale są sprzeczne co do realizacji celów.
Sprzeczności merytoryczne czy prakseologiczne usuwamy przy pomocy reguł kolizyjnych:
reguła chronologiczna wyrażająca się w rzymskiej paremii „norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą”, przy założeniu, że mają co najmniej równą moc prawną.
reguła hierarchiczna, zgodnie z którą norma późniejsza nie uchyla wcześniejszej, o ile ta ma wyższą moc prawną. reguła merytoryczna wyrażająca się w rzymskiej paremii „norma szczególna uchyla normę ogólną”. Zupełność systemu prawa:
System prawa jest zupełny jeśli nie występują w nim luki.
Zupełność kwalifikacyjna systemu prawa polega na tym, że o każdym zachowaniu można powiedzieć, że jest nakazane, zakazane, dozwolone lub indyferentne (obojętne prawnie).
Czasami wyróżnia się zupełność proceduralną systemu prawa, która polega na tym, że w systemie obowiązuje reguła generalnego nakazu rozstrzygania. Zgodnie z tą regułą sprawa trafia do sądu lub innego organu publicznego, a organ ten musi tą sprawę rozstrzygnąć.


(…)

… w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej są rozporządzenia organów Wspólnot Europejskich.
harmonizacja, czyli zbliżanie prawa - środkiem harmonizacji prawa Unii Europejskiej są dyrektywy.
wydanie tekstu jednolitego (jeżeli akt był wielokrotnie zmieniany) w formie obwieszczenia jednego ministra w Dzienniku Ustaw. Wydanie tekstu jednolitego nie jest działalnością prawotwórczą…
… na prawo materialne i formalne:
prawo materialne reguluje pierwotne uprawnienia i obowiązki adresatów.
prawo formalne - dzieli się z na prawo ustrojowe, które reguluje strukturę, kompetencje i zadania organów publicznych, i prawo procesowe, które reguluje sposób dochodzenia pierwotnych uprawnień i obowiązków. Prawo materialne bez prawa procesowego byłoby tylko martwą literą. We współczesnym świecie rola…
… systemy prawne:
systemy romańsko-germańskie wywodzące się z Europy, przede wszystkim systemy prawa stanowionego.
system „common law” narodził się w Wielkiej Brytanii i występuje w byłych koloniach brytyjskich.
systemy prawne państw socjalistycznych obecnie m.in.: Chiny, Kuba, Korea Północna. Cechą charakterystyczną jest daleko posunięta ochrona tzw. gospodarki uspołecznionej.
systemy prawne oparte na religii, dotyczy to głównie państw muzułmańskich: Arabia Saudyjska, Jemen, Iran i inne państwa ortodoksyjnego islamu. Tradycyjne prawo islamskie nosi nazwę „szariat”. Główne źródła szariatu to Koran, sunna (spisane opowieści z życia proroka i jego towarzyszy), idżma (zgodna opinia uczonych) i analogia, czyli kia. Tradycyjne prawo religii arabskiej reguluje kwestie związane z wymianą dóbr i usług, kwestie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz