Wykład - Sprawozdawczość finansowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sprawozdawczość finansowa - strona 1 Wykład - Sprawozdawczość finansowa - strona 2 Wykład - Sprawozdawczość finansowa - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa
Dr Iwona Kumor
Wykład 2
PASYWA w bilansie umieszcza się w określonej kolejności, a mianowicie wg terminu ich zapadalności zaczynając od tych najbardziej oddalonym momencie ich zapadalności i kończąc na tych, które w istocie są zapadłe lub mogą w każdej chwili zapaść (od zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych).
Pasywa kapitały własne
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
AKTYWA - co firma posiada - majątek firmy.
To co firma posiada składa się z majątku trwałego i obrotowego.
Kryterium podziału: czas użytkowania-cezura czasowa: rok. Ustawa o rachunkowości nie określa dolnej granicy wartości środka trwałego jako kryterium zaliczania lub nie zaliczania danego składnika majątkowego do tej kategorii.
Majątek trwały:
rzeczowy majątek trwały wartości materialne i prawne finansowy majątek trwały
należności długoterminowe
Majątek rzeczowy:
nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność
urządzenia i maszyny
środki transportu
koszty inwestycji rozpoczętych (koszty poniesione w realizacji inwestycji, które zostaną oddane do użytkowania łącznie z odsetkami, prowizjami, różnicami kursów, przedpłatami i zobowiązaniami powstałymi w toku realizacji inwestycji)
inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania więcej niż rok
obcy majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli na użytkowniku ciąży obowiązek dokonywania od tego majątku odpisów amortyzacyjnych.
Nie jest majątkiem firmy nieruchomość używana na podstawie wieczystego użytkowania. Obcy środek podlegający ewidencji poza bilansem a w przypadku zakupu lub otrzymania aportem - wartość niematerialna i prawna. Nie jest również to co jest przedmiotem obrotu i sprzedaży a więc nie jest używane na własne potrzeby. Wartości niematerialne i prawne
Nie można ustalić dolnej granicy składników majątku niematerialnych i prawnych - kwalifikuje się nie mające rzeczowej formy składniki majątkowe wykorzystywane w działalności firmy dłużej niż rok, aby można go było zaliczyć do majątku trwałego prawa do wynalazków i patentów licencje prawa do znaków towarowych prawa autorskie wartość firmy koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych, których wyniki mogą być wykorzystane w nowej lub ulepszonej produkcji prawa do wieczystego użytkowania koszty organizacji spółki akcyjnej przy jej powoływaniu lub rozwoju


(…)

… i prowizje od kredytów i pożyczek zapłacona z góry pierwsza część spłaty kapitału od kredytu długoterminowego
OGÓLNIE: nierozliczone koszty finansowe Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych zalicza się do przychodów lub kosztów operacji finansowych . Ujemne różnice kursowe wynikające z przeliczenia stanu na dzień bilansowy nie spłaconych kredytów…
… są wszystkie pozostałe aktywa na podstawie łatwości i kosztów wymaganych do ich zamiany na gotówkę. Na środki pieniężne składają się: krajowa i zagraniczna gotówka i bony pieniężne w kasie. Rozchody i przychody gotówki w kasie, które nie są udokumentowane dowodami kasowymi (dowody wpłaty i dowody wypłaty) uznawane odpowiednio za niedobory lub nadwyżki kasowe krajowe i zagraniczne środki pieniężne na rachunkach…
… można nie przeprowadzać amortyzacji.
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY udziały i akcje w innych jednostkach nabyte w celu wywierania trwałego wpływu na nie lub czerpanie z nich korzyści oraz nabyte w podobnym celu długoterminowe papiery wartościowe udzielone pożyczki długoterminowe MAJĄTEK OBROTOWY zapasy (np. produkcja w toku, nie wysłany towar) należności i roszczenia (rachunki do otrzymania)
papiery wartościowe przeznaczone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz