Wykład - Rynek podstawowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek podstawowy - strona 1 Wykład - Rynek podstawowy - strona 2 Wykład - Rynek podstawowy - strona 3

Fragment notatki:

Rynek podstawowy/Rynek równoległy
Rynek wtórny: rynek kapitałowy, będący uzupełnieniem rynku pierwotnego. Inwestorzy. Wpływa na mobilizację kapitału, transformację kapitału, wpływa na kierunki alokacji kapitału.
Rynek podstawowy: jest to pierwszy z dwóch segmentów rynku giełdowego, jest on przeznaczony dla papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego, które charakteryzuj asie odpowiednio wysokim kapitałem i płynnością. Indeksem rynku podstawowego jest WIG
Rynek równoległy: drugi z segmentów rynku giełdowego, jest on przeznaczony dla papierów wartościowych o mniejszym kapitale i płynności. Indeks SWIG80 Systemy notowań
System notowań jednolitych i ciągłych. System notowań jednolitych - fixingi, System notowań ciągłych Struktura własnościowa giełdy Warszawie
Założona przez Skarb Państwa. Akcjonariuszami mogą być Skarb Państwa, powszechne towarzystwa emerytalne, emitenci papierów wartościowych notowanych naprowadzonej przez nich giełdzie. Krajowe i zagraniczne osoby prawne.
Skarb Państwa Banki i domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych 1.2% udziału w kapitale zakładowym
Władzami spółki są Walne zgromadzenie, zarząd i rada giełdy - rada nadzorcza. Walne zgromadzenie -prawo udziału posiadają wszyscy akcjonariusze, do jego kompetencji należy dokonywanie zmian w statucie giełdy, zatwierdzanie regulaminu giełdy oraz wybór członków rady giełdy.
Rada giełdy: sprawuje nadzór nad działaniami giełdy - 12 członków, uchwalanie regulaminu giełdy i zmian w nim. Dopuszczanie i zawieszanie w udziale w obrocie papierów wartościowych o ile regulamin giełdy nie będzie stanowił inaczej.
Zarząd giełdy: kieruje bieżącą działalnością giełdy -do 5 osób, kieruje prezes wybierany na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie. Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu i zawieszanie nawa runkach regulaminu giełdy.
Akcje i obligacje
Akcje - papiery wartościowe, emitowane przez półki akcyjne które odpowiadają udziałowi ich właściciela, czyli akcjonariusza w kapitale własnym spółki. Suma wartości nominalnej wszystkich akcji tworzy kapitał akcyjny spółki Prawa majątkowe - prawo do dywidendy, prawo do udziału majątkowego w razie jej likwidacji i prawo …
Prawa korporacyjne - prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje zwykłe i uprzywilejowane:
- uprzywilejowanie może dotyczyć prawa głosu lub dywidendy lub prawa do majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje nieme - stwarza prawa do dywidendy, ale bez prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Obligacje jest papierem dłużnym stwierdzający fakt zaciągnięcia długa przez emitenta obligacji u jego nabywcy (obligatariusz) W najczęściej spotykanych obligacjach dług ten jest spłacany jako ściśle określona należność pieniężna wraz z odsetkami, których sposób naliczania został określony w warunkach emisji obligacji. Nabywca obligacji nie może czuć się właściciel części majątku emitera.

(…)

…, wybranym przez inwestora aż do dnia jego wygaśnięcia. Warranty subskrypcyjne i opcyjne W.s. Dotyczą tylko akcji wyłączne spółki … Warranty opcyjnie - banki i inne instytucje na akcje innych spółek finansowe np. domy maklerskie
Indeksy giełdowe
Miara charakteryzująca kondycję. Indeksy dochodowe / cenowe
Dochodowe uwzględniają dochody z tytułu dywidendy i prawa poboru Hossa/bessa Warszawski indeks giełdowy
… czyli ceną akcji już objętych przez nich ofercie publicznej tejże spółki aczkolwiek nie dopuszczonych jeszcze do obrotu giełdowego np. z uwagi na nieuprawomocnienie ewidencyjne nowych serii tychże akcji. PDA są czasowym substytutem danej spółki tzn. mogą być one notowane na cedule giełdowej od chwili oficjalnego zamknięcia zapisów na rzeczywiście posiadającej do niej praw akcji. Prawa poboru - PP…
… nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności nabywania poszczególnych akcji. MiniWIG20 - odzwierciedlają zmiany indeksu WIG20. Warranty: instrument finansowy, którego cena jest uzależniona od ceny lub wartości instrumentu bazowego. Instrumentem takim może być papier wartościowy, wskaźnik, waluta, indeks, stopa procentowa lub inna wartość. Z uwagi na powyższe uzależnieni, warrant…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz