Wykład - RP a Eu - współpraca Rady Ministrów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - RP a Eu - współpraca Rady Ministrów - strona 1 Wykład - RP a Eu - współpraca Rady Ministrów - strona 2

Fragment notatki:

USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Art. 2. Rada Ministrów ma obowiązek współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach, o których mowa w art. 1.
Art. 3. 1. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.
2. Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu Rada Ministrów przedstawia, odpowiednio Sejmowi lub Senatowi, informację o sprawie związanej z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Art. 4. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dokumenty Unii Europejskiej podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi, w szczególności białe księgi, zielone księgi i komunikaty Komisji Europejskiej, oraz ich oceny sformułowane przez właściwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej.
Art. 5. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, plany pracy Rady Unii Europejskiej, roczne plany legislacyjne Komisji Europejskiej oraz oceny rocznych planów legislacyjnych sporządzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.
Art. 6. 1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi:
1) projekty aktów prawnych Unii Europejskiej niezwłocznie po ich otrzymaniu;
2) projekty swoich stanowisk w sprawie projektów, o których mowa w pkt 1, biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektów, o których mowa w pkt 1.
2. Do projektu stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Rada Ministrów dołącza:
1) uzasadnienie obejmujące ocenę przewidywanych skutków prawnych aktu prawnego Unii Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;
2) informację o rodzaju procedury legislacyjnej dotyczącej przyjmowania aktu prawnego Unii Europejskiej określonej w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz o trybie głosowania w Radzie Unii Europejskiej.
3. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ właściwy na podstawie regulaminu Senatu mogą wyrazić opinię o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej w terminie 21 dni od dnia przekazania projektu stanowiska Rady Ministrów.
4. Jeżeli termin na wyrażenie opinii określony przez Komisję Europejską jest krótszy niż 42 dni, Rada Ministrów przedstawia niezwłocznie projekt aktu prawnego Unii Europejskiej oraz projekt swojego stanowiska, tak aby organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ właściwy na podstawie regulaminu Senatu miały na wyrażenie opinii nie mniej niż 2/3 czasu określonego przez Komisję Europejską dla państw członkowskich Unii Europejskiej.


(…)

… terminów, o których mowa w ust. 1 lub 2.
Art. 12. Opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu podlegają kandydatury na stanowiska:
1) członka Komisji Europejskiej;
2) członka Trybunału Obrachunkowego;
3) sędziów Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji;
4) rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości;
5) członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;
6) członków Komitetu Regionów;
7) dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
8) przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie stałych przedstawicieli przy Unii Europejskiej.
Art. 13. 1. Rada Ministrów przedkłada propozycje kandydatur na stanowiska, o których mowa w art. 12, biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej.
2. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu może wyrazić opinię w terminie 21…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz