Prawo europejskie ustawa kooperacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie ustawa kooperacyjna - strona 1 Prawo europejskie ustawa kooperacyjna - strona 2 Prawo europejskie ustawa kooperacyjna - strona 3

Fragment notatki:


Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Podstawa prawna: ustawa z 8 października 2010 r., Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1395
Ogólne obowiązki Rady Ministrów Obowiązek współpracy z Sejmem i Senatem (art. 2)
Obowiązek przedstawienia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy informacji o udziale Polski w pracach UE (art. 3)
Obowiązek przedstawiania informacji na żądanie Sejmu, Senatu lub ich organów
Współpraca w zakresie stanowi enia prawa Rada Ministrów jest zobowiązana do przekazywania Sejmowi i Senatowi : Dokumentów UE podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi, niezwłocznie po ich otrzymaniu Plan pracy Rady oraz ocenę rocznych planów legislacyjnych KE sporządzone przez PE i Radę, niezwłocznie po ich otrzymaniu Informacje o stanowisku innego państwa członkowskiego zajęte w sprawie: - powrotu do głosowania według głosów ważonych w okresie przejściowym od 1 listopada 2014 do 31 marca 2017 r.
- stosowanie kompromisu z Janiny w okresie przejściowym między 1 listopada 2014 do 31 marca 2017 r. oraz po 1 kwietnia 2017 r. - sprawa trafia na forum Rady
- przedłożenie Radzie Europejskiej przez państwo członkowskie kwestii przyjęcia aktu prawnego w dziedzinie środków zabezpieczenia społecznego jeśli ich przyjęcie mogłoby naruszać istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty lub strukturę finansową, lub mógłby naruszać równowagę finansową tego systemu, - j eżeli projekt dyre ktywy, o której mowa w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych mógłby naruszać podstawowe aspekty jego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej (dotyczącej ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sp rawach karnych o wymiarze trans granicznym oraz dotyczącej normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważ nej przestępczości o wymiarze trans granicznym) Projekty stanowisk Polski w sprawie projektów aktów ustawodawczych UE , nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania tych projektów
Projekty aktów prawnych oraz projekty dotyczące stanowisk RP w sprawie tych projektów przyjmowanych na podstawie tzw. klauzuli elastyczności (art. 352 TFUE)
projekty innych niż ustawodawcze aktów prawnych
projekty umów międzynarodowych UE lub EURATOM
projekty aktów prawa miękkiego (wytycznych)
akty UE mające znaczenie dla wykładni lub stosowania prawa UE


(…)

… w ramach wzmocnionej współpracy (art. 333 ust. 1 i 2 TFUE)
Procedura:
Wniosek Rady Ministrów za przyjęciem projektu aktu bądź za wstrzymaniem się od głosu
Zgoda wyrażona w ustawie
Decyzja Prezydenta
Jeżeli Prezydent nie podjął decyzji przedstawiciel RP w UE opowiada się za odrzuceniem projektu aktu prawnego
Współpraca w zakresie wnoszenia przez Sejm i Senat skarg do TS UE
Marszałek Sejmu lub Marszałek…
… w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska UE
Dotyczy to opiniowania kandydatów do KE, TO, TS UE, rzecznika generalnego, członka Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, członka Komitetu Regionów, dyrektora EBI, Stałego Przedstawiciela RP przy UE
Procedura
Rada Ministrów przedkłada propozycje kandydatur
Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu może w terminie 21 dni wyrazić opinię
Współpraca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz