Wykład - Reżim polityczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Reżim polityczny - strona 1 Wykład - Reżim polityczny - strona 2 Wykład - Reżim polityczny - strona 3

Fragment notatki:

Reżimem politycznym przyjęło się nazywać ogół metod, jakimi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady jakimi się ona kieruje w tych stosunkach. (M.Duverger)
Definicja demokracji.
Demokracja według starożytnych.
Tradycje demokratyczne.
Charakterystyka reżimu demokratycznego.
Demokratyczne państwo prawne.
Autorytaryzm i totalitaryzm (pojęcia, cech charakterystyczne, przykłady, różnice)
Kategoria zmiany w dziejach państwa:
Rewolucja.
Jest to gruntowna przebudowa społeczeństwa. Przemiany mają gwałtowny przebieg. Możemy wyróżnić rewolucję:
społeczną
polityczną
,ale procesów tych nie możemy rozdzielać, gdyż mają ścisłe powiązania i współzależności.
Jak twierdzi Marks: „Każda rewolucja likwiduje stare społeczeństwo i o tyle jest rewolucją społeczną. Każda rewolucja obala starą władzę i o tyle jest rewolucją polityczną.”
Ad.1. Za rewolucję społeczną uważamy przejście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej. Proces ten jest długotrwały, gdyż do jego dokonania niezbędne są bardzo głębokie zmiany, zmianę struktury klasowej, co w konsekwencji prowadzi do przeobrażeń politycznych. W społeczeństwie występują naturalne prawa rozwoju społecznego. Jednym z tych praw jest prawo zgodności stosunków produkcyjnych z charakterem sił wytwórczych. W miarę rozwoju społecznego zgodność ta zostaje naruszona, gdyż siły wytwórcze rozwijają się szybciej niż stosunki produkcyjne. Nierówność ta rodzi dążenie do zmian, które często bywają tłumione odgórnie, lecz zawsze rewolucja społeczna powoduje przemiany w całym organizmie państwowym. Tak więc rewolucja społeczna jest wynikiem konfliktu między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji.
Ad.2. Szczytowym etapem rewolucji społecznej jest walka między antagonistycznymi klasami o władzę państwową. Rewolucja polityczna prowadzi do zmiany typu państwa, do wytworzenia i przekształcenia systemu instytucji ustrojowo prawnych odpowiadających interesom klasy, która zawładnęła środkami produkcji. Przesłanki rewolucji:
obiektywne:
niemożliwość utrzymania przez klasy panujące w formie niezmienionej swego panowania, czyli kryzys „góry”
zaostrzenie położenia trudnego klas uciskanych
znaczny wzrost aktywności mas wywołany w/w czynnikami
subiektywne:
świadomość trudnego położenia klas uciskanych i niesprawiedliwego podziału dóbr
stopień zorganizowania i aktywność klas społecznych niezadowolonych z dotychczasowej sytuacji
polityczny kryzys władzy sprawującej rządy


(…)

… kontrrewolucyjne posługują się przemocą w celu zakazania rozpowszechniania nowych idei
kompromisem - żadna ze stron nie miała dość siły, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wynika to ze względnej równowagi sił. W tej sytuacji dochodzi do porozumienia, obie strony godzą się na pewne ustępstwa, co pozwala lepiej dostosować instytucje polityczne do nowej rzeczywistości.
Reforma.
Jest to zmiana w danym…
… do społeczeństwa otwartego, demokratycznego i wolnościowego, przyjmującego wzorce cywilizacji dominującej i odpowiednio koncepcję państwa liberalno-demokratycznego.
transformacja systemowa - przeobrażenia o charakterze globalnym
transformacja ustrojowa - przeobrażenia związane z państwem
Transformacja ustrojowa przejawia się na wielu odcinkach życia publicznego. Najważniejsze z nich to przemiany:
modelu władzy politycznej - władza państw Europy Środkowej i Wschodniej (ESW) miała charakter autorytarny i polegała na niepodzielności władzy partii komunistycznej. Przemiany miały na celu dopuszczenie do rządów sił demokratycznych
modelu systemu partyjnego - kraje ESW praktykowały model radziecki, czyli oparty na monopolu partii komunistycznej. Dopuszczenie sił opozycji solidarnościowej w Polsce do życia publicznego…
… instytucjonalnych ustroju społecznego i podstaw przewagi klasy panującej. Reformy akceptują też podstawy legitymizacji ustroju, a zwłaszcza obowiązujący system prawny, fundamentalne zasady dominującej ideologii i wzory kulturowe”. Reforma jest z natury zmianą fragmentaryczną, obejmującą jedną lub kilka społecznie istotnych dziedzin życia społecznego. Reformy przeprowadzają władze państwowe z zamiarem umacniania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz