Wykład - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pytania na egzamin - strona 1 Wykład - pytania na egzamin - strona 2 Wykład - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Pytanie 1) Teoria cyklu politycznego
- Egzogeniczna teoria, związanie niestabilności gospodarki z polityką gospodarczą rządu.
Przeciwdziałanie złym skutkom, wpływy nacisków podczas słabej sytuacji – deficyt, a jak jest dobrze i
wielkie wydatki – to cięcie deficytu.
Pytanie 2) Monetarystyczny model dochodu nominalnego:
- Popyt na pieniądz stabilny w długim okresie – wyznaczony przez skłonnośd do oszczędzania.
- Podaż pieniądza może byd niestabilna w wyniku niewłaściwych reguł działania instytucji pieniężnokredytowych. Ten brak stabilności podaży i stabilnośd popytu są źródłem zakłóceo w gospodarce.
- Zmiany ilości pieniądza w obiegu wpływają na dochód nominalny poprzez wzrost cen i dochodu
realnego.
- wzrost ilości pieniądza w obiegu wpływa na wzrost cen i dochodu realnego zależnie od relacji
między bieżącą produkcją, a potencjalną.
- Teoria monetarna całkowicie wyklucza możliwośd występowania długotrwałych zakłóceo
równowagi gospodarczej.
Pytanie 3) Teorie zrównoważonego cyklu koniunkturalnego:
- Stabilnośd systemu gospodarczego, zakłócenia egzogeniczne – szoki o charakterze pieniężnym
(monetaryści) lub o charakterze realnym (popytowym lub podażowym - głównie).
- Nowe spojrzenie na cykle – okresy załamania są naturalne i wymagane dla wzrostu.
- Teoria zrównoważonego cyklu koniunkturalnego – gospodarka znajduje się w stanie równowagi w
każdym momencie cyklu.
Pytanie 4) Wahania u Keynesa
- Zasadnicze znaczenie ma kształtowanie się zagregowanego popytu, który kształtuje wszystkie fazy
cyklu.
Pytanie 5) Zewnętrzny obraz cyklu:
- Recesja, Poprawa, Ożywienie, Stabilizacja.
- Rozkwit, Kryzys, Depresja, Ożywienie.
Pytanie 6) Determinanty wydatków konsumpcyjnych
- Podstawowym czynnikiem dochody!
- Na podstawie dochodów kształtowany jest model spożycia, ale są opóźnienia techniczne i
psychologiczne. W krótkim okresie skłonnośd do oszczędzania może rosnąd, ale w długim kształtuje
się stabilnie. W ożywieniu koniunktury konsumpcja rośnie wolniej niż dochody, a w recesji spada
wolniej i w mniejszym stopniu niż dochody. Z tego wynika mechanizm rygla (zapadki), który jest
jednym z automatycznych stabilizatorów koniunktury.
- Według Friedmana całożyciowe oszczędności wynoszą zero, a związane jest to z przebiegiem
konsumpcji i oszczędności w okresie całego życia konsumenta, związane również z antycypacją
dochodów przyszłych i odbiciu się od dna.
Pytanie 7) Poziom dochodów jako wyznacznik popytu na trwałe dobra konsumpcyjne
- Kwestia inflacji, czyli różnica między faktycznym poziomem dochodów (PPP), a postrzeganym. Na
zakupy lecą tzw. Dochody rozporządzalne (czyli umniejszone o podatki, składki etc). Trwałe dobra
konsumpcyjne zaspokajają potrzeby wyższego rzędu, a więc popyt dopiero jak podstawowe potrzeby
zaspokojone. To znaczy, że na trwałe dobra konsumpcyjne lecą dochody nadwyżkowe. Jest też
dochodowy próg dojścia, czyli ile pieniędzy musi mied gospodarstwo, żeby móc kupid, a więc byd
potencjalnym klientem. Zasób potencjalny skonfrontowany z rzeczywistym

(…)

… czynników tworzących wskaźniki – metoda
elastyczna, ale może prowadzid do arbitralności i dowolności).
- Metody ekonometryczne (modele adaptacyjne, modele szeregów czasowych, modele przyczynowoskutkowe, modele symptomatyczne)
- Metody eksperckie (metoda delficka, burza mózgów)
To są pytania, które pojawiały się na różnych terminach – pisemnych i ustnych, dodatkowo, na
poprawce ustnej, były jeszcze pytania…
… między innymi surowcami, albo wybór między technikami
kapitałochłonnymi albo pracochłonnymi), polityka paostwa, polityka ekologiczna, a także czynniki
klimatyczne i spekulacje giełdowe.
Pytanie 13) Model akceleracji na rynku surowców
- Wahania zapotrzebowania na surowce są znacznie gwałtowniejsze niż generujące je zmiany
produkcji, stąd akceleracja. Dopóki produkcja niezmieniona, popyt równy zużyciu. Wzrost…
… wpływa na wzmocnienie zależności
modelowych dla HZ w cyklu.
Pytanie 18) Oddziaływanie HZ na poziom aktywności gospodarczej: Mnożnik eksportowy, bilans
płatniczy, terms of trade.
- Mnożnik: Efekt większy od jedności, mnożnik w gospodarce otwartej zawsze mniejszy niż w
zamkniętej, w wyniku działania mnożnika zawsze poprawia się bilans handlowy. Wyrażony wzorem:
Y – zagregowana podaż, X – Eksport, s – (1-c), m – import zależny od Y.
- Mechanizm wyrównania bilansu płatniczego, przy zmiennych kursach walutowych gospodarka jest
niezależna od koniunkturalnych wpływów otoczenia, ze względu na natychmiastowe zmiany
kursowe, które towarzyszą przepływie pieniędzy i towarów.
- terms of trade, wpływ na koniunkturę – Terms of trade rosną, jeżeli rosną ceny towarów
eksportowanych, spadają ceny towarów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz