Wykład - procesy internacjonalizacji życia polityki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - procesy internacjonalizacji życia polityki - strona 1 Wykład - procesy internacjonalizacji życia polityki - strona 2 Wykład - procesy internacjonalizacji życia polityki - strona 3

Fragment notatki:

PROCESY INTERNACJONALIZACJI ŻYCIA POLIT I EKO ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZYNARODOWE
1. Pojęcia i zjawiska Obiektywne procesy internacjonalizacji występowały w stosunkach międzynarodowych znacznie wcześniej, niż sformułowano i zastosowano odpowiadające im pojęcie "internacjonalizacja". Jest to termin międzynarodowy. Nie oznacza jednego aktu międzynarodowego (umiędzynarodowienie), lecz wyraża ich sekwencję w czasie.
Warto zauważyć, że dyscyplina prawa międzynarodowego była pierwszą, która przymiotnik "międzynarodowy" rozciągnęła na rzeczownik "internacjonalizacja". Zaznaczyło się to właśnie w okresie narodzin i funkcjonowania Ligi Narodów. Prawnicze zrozumienie internacjonalizacji było jednak wąskie i nie odpowiadało całej grupie procesów, które ją wyrażały w rzeczywistości międzynarodowej.
W latach 80. i 90. dokonało się znaczne rozszerzenie pojęcia "internacjonalizacja". Wpływ na ten proces mieli mężowie stanu, politycy, dyplomaci i przedstawiciele dyscyplin humanistycznych, którzy coraz częściej posługiwali się tym pojęciem, ale podkładali pod nie zróżnicowane treści. Obejmowali nim zjawiska i procesy związane z otwieraniem się państw na świat zewnętrzny, jak również rozszerzaniem się i dynamiką wszystkich rodzajów stosunków międzynarodowych. Ogarnęły międzynarodowe zjawiska polityczne, gospodarcze, kulturalna, naukowe, technologiczne i inne. W naszym wieku hasło współzależności nabrało po raz pierwszy rozgłosu w okresie Ligi Narodów. Po II wojnie światowej akcentowano współzależność zjawisk wojny i pokoju, cywilizacji przemysłowej i agrarnej, krajów rozwiniętych i rozwijających się, Wschodu i Zachodu czy wreszcie bezpieczeństwa i rozwoju państw. Praktycy i obserwatorzy stosunków międzynarodowych doszli do wniosku, że w ramach owych współzależności ogólnych rośnie wzajemna zależność państw, która staje się coraz bardziej zmienna i elastyczna. chodzi zarówno o zależności w sferze materialnej, praktycznie nigdy nierównoważne, jak też współzależności psychospołeczne i kulturowe. w ty sensie pojęcie "współzależność" oznacza zależność wzajemną lub zwrotną, dotyczącą historycznych, społecznych, politycznych i ekonomicznych zjawisk współżycia międzynarodowego państw. Obejmuje procesy równoważenia zakresów autonomii, zależności i pozycji międzynarodowej tychże państw.
2. Twórcze przejawy internacjonalizacji życia społeczeństw
Najwcześniej i najsilniej zaznaczyły się przejawy internacjonalizacji w materialnej sferze życia społeczeństw. Znalazły one wyraz w procesie zwiększania wymiany dóbr wytworzonych i naturalnych. wyrazem takiego procesu był w czasach starożytnych - jedwabny szlak, na początku średniowiecza zas - tzw. szlak bursztynowy. w czasach najnowszych przyśpieszyły go liczne targi i wystawy międzynarodowe, giełdy, jak również działalność przedsiębiorstw międzynarodowych i międzyrządowych organizacj gospodarczych. Głównym źródłem owego procesu są obecnie międzynarodowe przepłwy kapitału pieniężnego, towarowego i produkcyjnego, a dodatkowego impulsu dostarczają mu kolejne rewolucje przemysłowe i naukowo-techniczne.


(…)

….
Regulacją, koordynacją i równoważeniem współzależności państw zajmuje się sieć międzynarodowych instytucji, agencji, rad i innych organizacji, które nadają wielu wpółzależnościom rangę światową. Regulują one na szczeblu miedzyrządowym sprawy transportu powietrznego, morskiego i lądowego. telekomunikacji, kontroli obszrów niczyich lub wspólnych (jak kosmos, morza otwarte czy Antarktyka), meteorologii…
… oraz równoważne i nierównoważne.
Najsilniej przejawiają się poziome współzależności bezpośrednie o charakterze geograficznym (zwłaszcza sąsiedzkie i regionalne),ekonomicznym i wojskowym. Ich skutki dodatnie znajdują wyraz w stosunkach współpracy i partnerstwa różnych zbiorowości państw oraz w różnych ugrupowaniach politycznych, ekonomicznych i wojskowych (jak: UE, NATO, OJA, Rada Bałtycka, Grupa Wyszehradzka
… równowage ekologiczną Ziemii, pogarsza stan ekosystemów i obniża jakość życia człowieka. Największy zasięg i najszybszy przebieg ma proces internacjonalizacji zanieczyszczeń powietrza sztucznymi gazami, dymami, i spalinami przemysłowymi. Podatna na zagrożenia ekologiczne jest także umiędzynarodowiona część hydrosfery, tzn. morza, oceany i wpływające do nich rzeki. Wskutek zanieczyszczeń pogarsz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz