Wykład - prawne formy zabezpieczenia kredytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawne formy zabezpieczenia kredytu - strona 1 Wykład - prawne formy zabezpieczenia kredytu - strona 2 Wykład - prawne formy zabezpieczenia kredytu - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: Prawne formy zabezpieczenia kredytu.
Każdy kredyt udzielony przez bank jest obciążony ryzykiem jego niezwrócenia. Dlatego przyznając kredyt bank podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka. Należy to do obowiązków każdego banku, co wynika z obowiązującej Ustawy „Prawo bankowe”. Obowiązkiem banku jest zapewnienie sobie określonych zabezpieczeń umożliwiających odzyskanie kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie dokonał terminowej jego spłaty. Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko to, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej sumy pieniężnej (kredytu) wraz z jego ceną, czyli odsetkami i prowizją. Zabezpieczenie kredytu stosowane przez banki stanowią: zastaw przedmiotów wartościowych, ustanowienie hipoteki, cesja należności i ubezpieczenia oraz poręka. Z punktu widzenia ekonomicznego zabezpieczenie spełnia specyficzną funkcję, gdyż zakłada stan którego istnienia nie chcieliby ani kredytobiorca, ani kredytodawca. Już sama dyskusja o zabezpieczeniu tworzy nieprzyjemną sytuację. W stabilnych warunkach gospodarczych większość kredytów udzielana jest in blanco - bez zabezpieczenia. Niemniej jednak, jeżeli bank uzna za konieczne zastosowanie zabezpieczenia, należy ustalić, w jakim stopniu kwota kredytu ma być zabezpieczona i jakie rodzaje zabezpieczenia mają być wykorzystane. Odpowiedź na to pytanie może dać tylko odpowiednia ocena zabezpieczenia przez bank. Ocena ta powinna określić, czy bank będzie mógł dokonać likwidacji tego zabezpieczenia, w jakim terminie może to nastąpić i jaką cenę będzie można uzyskać przy spieniężeniu przedmiotu zabezpieczenia. Tak więc zabezpieczenie nie jest pełną gwarancją dla banku. Łączy się bowiem także z niepewnością co do możliwości likwidacji zabezpieczenia po przewidywanej cenie. Zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych można dzielić według różnych kryteriów. Można je rozumieć dwojako:
W pierwszym znaczeniu zabezpieczenie oznacza materialno - prawną gwarancję udzieloną przez samego dłużnika na podstawie umowy, celem ułatwienia dochodzenia roszczenia pieniężnego w wypadku braku dobrowolnego jego wykonania.
W drugim znaczeniu zabezpieczenia dokonuje Sąd na wniosek wierzyciela bądź to w specjalnym postępowaniu zabezpieczającym. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez zarządzenie zajęcia ruchomości, wierzytelności albo innego prawa, obciążenia nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową, a w razie braku wpisu takie nieruchomości do księgi wieczystej zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości.


(…)

…. Przejęcie długu następuje na podstawie umowy pisemnej pomiędzy wierzycielem i przejmującym dług, za zgodą dotychczasowego dłużnika albo umowy pomiędzy dotychczasowym dłużnikiem a przejmującym dług za zgodą wierzyciela. Przejęcie długu podobnie jak przystąpienie do długu jest czynnością trójstronną i nie powinno pogorszyć sytuacji wierzyciela w zakresie możliwości wyegzekwowania swojej wierzytelności…
… celem jest zabezpieczenie wierzytelności. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome, a także prawa majątkowe jeśli są zbywalne. Zastawem rejestrowym mogą być także objęte rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości. W takim przypadku obciążenie tych rzeczy lub praw zastawem rejestrowym staje się skuteczne dopiero z chwilą ich nabycia przez zastawcę. Zastaw rejestrowy
… zastawniczych, rzeczach i prawach będącymi przedmiotami takich umów. Rejestry zastawów prowadzone są przez Sądy Rejonowe, Sąd Gospodarczy Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów. Aktualnie rejestry zastawów prowadzone są przez 7 Sądów Rejonowych. Zastaw rejestrowy ustanawiany jest w celu zabezpieczenia wierzytelności. Przeniesienie zastawu na inny podmiot uprawniony do zabezpieczenia swoich wierzytelności…
…, należności za pracę za okres nie dłuższy niż 3 miesiące itp.
Hipoteka, która podobnie jak zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym i ma charakter akcesoryjny. Hipotekę może ustanowić właściciel nieruchomości bez względu na to, czy dług jest jego długiem osobistym, czy też długiem osoby trzeciej. Nieruchomość na której ustanowiono hipotekę pozostaje nadal we władaniu jej właściciela…
…. Na podstawie umowy poręczenia poręczyciel jest zobowiązany wobec wierzyciela a nie wobec osoby, za którą poręcza. Zobowiązanie poręczyciela występuje dopiero wówczas, gdy dłużnik popadnie w zwłokę. W związku z tym, że aktualnie obowiązująca Ustawa Prawo bankowe przyjmowania poręczeń nie uznaje za czynność bankową, banki preferują przyjmowanie poręczeń zawartych w formie aktu notarialnego. Taka forma poręczeń…
…. Skutkiem umowy przelewu wierzytelności na bank przechodzą tylko prawa wynikające z umowy wzajemnej, natomiast nie przechodzą zobowiązania cedenta wobec dłużnika wierzytelności. Bank wchodzi jedynie w prawa wierzyciela, a nie przejmuje zobowiązań dłużnika. Na bank nie przechodzą zobowiązania cedenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych, ani też z tytułu udzielonej przez cedenta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz