wykład - Ogrody botaniczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Ogrody botaniczne - strona 1 wykład - Ogrody botaniczne - strona 2 wykład - Ogrody botaniczne - strona 3

Fragment notatki:

Ogrody botaniczne (ob) i ogrody zoologiczne (oz)
Ob i oz podlegają ochronie, która polega na zakazie:
1) wznoszenia na ich terenie obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością;
2) zmniejszenia ich obszaru na rzecz działalności niezwiązanej z ich rolą i przeznaczeniem;
3) zmiany na ich terenie lub w ich sąsiedztwie stosunków wodnych, w tym obniżenia poziomu wód gruntowych;
4) zanieczyszczania na ich terenie lub w ich sąsiedztwie powierzchni ziemi, wód i powietrza;
5) wznoszenia w ich sąsiedztwie obiektów lub urządzeń do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, wpływających szkodliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów.
Sposoby korzystania z ogrodu botanicznego lub zoologicznego ustala w regulaminie zarządzający ogrodem.
Utworzenie i prowadzenie ob lub oz wymaga uzyskania zezwolenia ministra po zasięgnięciu opinii wojewody i organizacji zrzeszającej przedstawicieli ob lub oz.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres (nazwa i siedziba) wnioskodawcy;
2) wskazanie podmiotu zarządzającego ob lub oz,
3) projekt zagospodarowania terenu ob lub oz;
4) położenie i obszar ob lub oz;
5) zakresu działalności ob lub oz.
Minister może cofnąć zezwolenie, jeżeli dany podmiot np. nie przestrzega zakresu działalności ob lub oz i nie zapewnia odpowiednich warunków zwierzętom lub nie usunie w wyznaczonym terminie (do 2 lat) stwierdzonych nieprawidłowości. Oz podlega likwidacji, ale podmiot zarządzający tym ogrodem musi zapewnić zwierzętom warunki odpowiadające ich potrzebom biologicznym.
Obowiązki ogrodów botanicznych i zoologicznych
uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym;
2) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej;
3) prowadzenie upraw i hodowli zagrożonych gatunków w celu ich ochrony ex situ i wprowadzenia do środowiska przyrodniczego w ramach programów ich ochrony;
4) przetrzymywanie roślin lub zwierząt w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym;
5) prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
Dokumentacja hodowlana powinna zawierać:
1) datę:
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych,
c) wykreślenia z dokumentacji hodowlanej;
2) liczbę posiadanych zwierząt;
3) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim (jeżeli jest);
4) datę i miejsce urodzenia lub wyklucia;
5) datę wejścia w posiadanie oraz źródło jego pochodzenia;


(…)

… zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków drzew i krzewów - kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.
Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej…
metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 200 zł.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek podstawowych. Minister określa (rozporządzenie) stawki dla poszcz. gatunków drzew i współczynniki…
… uszkodzenia drzew (krzewów) nie wyklucza zachowania ich żywotności i możliwości odtworzenia korony i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął w tym celu odpowiednie działania.
Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą:
1) dla trawników - 46 zł;
2) dla kwietników - 395 zł.
Minister określa (rozporządzenie) tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych, kierując się potrzebą…
… ulicom i placom,
zieleń towarzysząca zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom i lotniskom,
zieleń towarzysząca obiektom kolejowym i przemysłowym;
Zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy o lasach wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu…
… na cele budowlane;
7) w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie;
9) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm gatunków obcych, jeżeli zostaną zastąpione drzewami innych gatunków;
10) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony gatunkowej lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
11) z grobli stawów rybnych;
12) jeżeli usunięcie było związane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz