wykład - ochrona obiektów i obszarów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - ochrona obiektów i obszarów - strona 1

Fragment notatki:

USTAWA
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia.
(Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie,
2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych słuŜb ochrony,
3) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony,
5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia,
6) zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia,
urządzeń i sprzętu wojskowego.
Art. 2. UŜyte w ustawie określenia oznaczają:
1) kierownik jednostki - osobę lub organ przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej,
uprawnionych, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umową, do zarządzania nią; za
kierownika jednostki uwaŜa się równieŜ likwidatora lub syndyka,
2) licencja - zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w
zakresie wymaganym ustawą,
3) obszar podlegający obowiązkowej ochronie - obszar określony przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio oznakowany,
3a) transport podlegający obowiązkowej ochronie - transport broni, amunicji, materiałów
wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, wysyłany z obszarów i
obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
4) ochrona osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Ŝycia, zdrowia i
nietykalności osobistej,
5) ochrona mienia - działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko
mieniu, a takŜe przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz
nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony,
6) pracownik ochrony - osobę posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej lub
licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadania ochrony w
ramach wewnętrznej słuŜby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osobę
wykonującą zadania ochrony w zakresie nie wymagającym licencji,
7) specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne - wewnętrzne słuŜby ochrony oraz
przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela,
wydane na podstawie odrębnych przepisów,
8) wewnętrzne słuŜby ochrony - uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników
przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony.
Art. 3. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:
1) bezpośredniej ochrony fizycznej:
a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
c) polegającej na konwojowaniu wartości pienięŜnych oraz innych przedmiotów
wartościowych lub niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
a) montaŜu elektronicznych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz