Wykład - norma moralna a norma prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - norma moralna a norma prawna - strona 1 Wykład - norma moralna a norma prawna - strona 2 Wykład - norma moralna a norma prawna - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 2
Czym różni się norma moralna od normy prawnej.
Moralność- zespół norm postępowania według których określa się zachowanie jako dobre lub złe (sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, itp.)
Norma prawna- to wynikająca z przepisów reguła zachowania , która ma charakter generalny (tzn. nie konkretyzuje osoby do której się odnosi) oraz ma charakter abstrakcyjny (tzw. wzór zachowania określony jest przez wskazanie rodzajowych, a nie konkretnych cech tego zachowania).
Norma moralna
Norma prawna
- Na straży moralności stoi opinia publiczna, sumienie, nawyki
- Mają charakter jednostronny
- Moralność ingeruje w myśli i uczucia
- Moralność jest nieprecyzyjna
- Aparat państwowy wraz ze swoimi środkami przymusu
- Ma charakter dwustronny - To czyny i słowa człowieka
- Dokładnie regulują postępowanie człowieka
Norma prawna bezwzględnie wiążąca (imperatywna ) iuris cogens- to norma obowiązująca niezależnie od woli adresata, podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru zachowania się, muszą tak się zachowywać jak norma postanawia. (Art. 119 KC).
Norma prawna względnie wiążąca (dyspozytywna) iuris dispositivum- obowiązuje wówczas, gdy strona lub strony nie wyrażą odmiennej woli w porównaniu do treści danego przepisu np. art. 642 KC, przepisy pozostawiają podmiotom prawa swobodę kształtowania własnego zachowania i wzajemnych stosunków. Budowa normy prawnej:
Struktury jednoelementowe (nie kradnij, nie zabijaj, płać podatki)
Struktury dwuelementowe: może składać się z hipotezy i dyspozycji, lub dyspozycji i sankcji, np. „Kto znalazł rzecz zgubioną (hipoteza), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy” (dyspozycja).
lub
„Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość (dyspozycja) podlega karze ograniczenia wolności do lat3”(sankcja)
Hipoteza-dyspozycja lub hipoteza- sankcja
„kto znalazł rzecz zgubioną (hipoteza), nie powinien zatrzymać dla siebie”(dyspozycja), lub „Kto nie wykonuje zadanych prac domowych (hipoteza), podlega karze 10 batów”(sankcja)
Struktury trójelementowe Hipoteza- określa adresata i jego cechy, który powinien zachowywać według dyspozycji. Dyspozycja- wyznacza wzór zachowania adresata Sankcja- ta część normy prawnej w której odnajdujemy określenie konsekwencji prawa przewidzianych dla sytuacji, zachowanie niezgodnego z dyspozycją norm.


(…)

… i pod wpływem alkoholu, podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności
Przepisy proste- określają skutki prawne jednego tylko „stanu faktycznego”, jednego faktu prawnego.
Przepisy złożone- określają skutki prawne dwu lub więcej owych faktów prawnych. Przepisy ogólne- to takie, których adresaci są określani za pomocą nazw ogólnych, nadto zaś przepis znajduje zastosowanie w więcej niż jednym przypadku…
… dokument do dyrekcji liceum (N).
Rodzaje przepisów prawa:
Przepis nakazując- : „przy wejściu na uczelnie należy okazać legitymację studencką, osoba nie posiadająca tego dokumentu nie zostanie wpuszczona na teren uczelni” Przepis zakazujący- „Nie można mieć więcej niż jednego miejsca zamieszkania”.
Przepisy uprawniające (dozwalające)- przewidują dla danej, oznaczonej klasy podmiotów możliwość wyboru…
…, trzeba wymienić dowód tożsamości”.
Przepis zakazująco-uprawniających- „Nie można studiować trzech kierunków jednocześnie”
Przepisy odsyłające- są ustanawiane w celu uniknięcia w tekstach prawnych dwukrotnego czy kilkakrotnego nawet powtarzania tych samych postanowień. Odesłanie może być kierowane: do jednego przepisu prawa, do dwu lub więcej, do całej grupy przepisów, do innego działu prawa, do prawa obowiązującego w innym państwie. Np.: Art. 651 KC, 604 KC!!!
Przepis blankietowy- rodzaj tekstów prawnych, które pewnych kwestii same nie rozstrzygają, same nie wyznaczając sposobu postępowania adresatów, lecz wydawane rozstrzygnięcia uzależniają od postanowień innych generalnych aktów prawnych. Np.: „Kto wykracza przeciwko przepisom o bezpieczeństwie na drogach publicznych podlega karze grzywny” np. Art.359…
… indywidualny i konkretny- adresat został określony nazwą indywidualną. W podziale tym jedynym kryterium branym pod uwagę jest sposób oznaczenia adresata. Np.: „Jacek Nowak powinien zapłacić Włodzimierzowi Rak 500zł tytułem odszkodowania za zniszczenie płaszcza do którego doszło w dniu 1 luty 2008roku”
Przepis generalny i konkretny- adresat został określony nazwą indywidualną. W podziale tym jedynym kryterium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz