Wykład - międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne - strona 1 Wykład - międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne - strona 2 Wykład - międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE PRAWO LOTNICZE I KOSMICZNE
UWAGI OGÓLNE
prawo lotnicze to zespół norm dotyczących przestrzeni powietrznej i jej wykorzystywania dla lotnictwa;
zarówno p.m. jak i prawo wew.;
międzynarodowe prawo lotnicze zajmuje się m.in.:
sytuacją prawną przestrzeni powietrznej;
dopuszczaniem samolotów do obcej przestrzeni powietrznej;
wykony­waniem lotniczych przewozów międzynarodowych;
sytuacją prawną statku powietrz­nego nad morzem pełnym;
jego zadaniem jest unifikacja prawa wew. min. w dziedzinie odp. cywilnej lub zagadnień technicznych;
Konwencja Chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. → państwa zobowiązały się do współpracy w ujednoliceniu przepisów, norm, zasad postępowania i organizacji w od­niesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg lotniczych i służb pomoc­niczych w celu ułatwienia żeglugi powietrznej;  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - upoważniona do przyjmowania i zmieniania międzynarodowych norm oraz zaleconych metod i zasad postępowania, odnoszących się do:
systemów łączności i udogodnień dla żeglugi powietrznej, łącznie ze znakowaniem naziemnym;
cech charakterystycznych portów lotniczych;
reguł ruchu lotniczego i metod kontroli ruchu lotniczego;
wydawania licencji personelowi eksploatacyjnemu i mechanicznemu;
zdatności statków powietrznych do lotu, rejestracji i identyfikacji statków powietrznych;
gromadzenia i wymiany informacji meteorologicznych;
ksiąg pokładowych;
map i planów lotniczych;
formalności celnych i imigracyjnych;
statków powietrznych w niebezpieczeństwie i dochodzeń w sprawie wypadków;
innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, regularnością i sprawnością żeglugi powietrznej;
Źródła międzynarodowego prawa lotniczego
prawo zwyczajowe odgrywa stosunkowo małą rolę, główne znaczenie umowy wielostronne;
Konwencja Chicagow­ska z 1944 r. o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zastąpiła Umowę Paryską z 1919 r.) → potwierdziła/ustaliła podstawowe zasady p.m. lotniczego oraz powołała do życia ICAO;
równocześnie podpisane:
układ o tranzycie międzyna­rodowych służb powietrznych (układ o dwóch wolnościach);
układ o międzynarodowym transporcie lotniczym (układ o pięciu wolnościach);
w zakresie cywilnego prawa lotniczego najważniejsza → Konwencja Warszawska o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodo­wego przewozu lotniczego z 1929 r. → zmieniona Protokołem Haskim z 1955 oraz Protokołem Gwatemalskim z 1971 r.

(…)

… przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych z 1963 r.;
Konwencja Haska o ściganiu sprawców bezprawnego zawładnięcia statkiem powietrznym z 1970 r.;
Konwencja Montrealska o ściganiu sprawców bezprawnych czynów narusza­jących bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego z 1971 r.;
uzupełniona Protokołem w sprawie ścigania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących…
…., że sytuacja prawna przestrzeni powietrznej jest taka sama jak sytuacja prawna jej podbudowy (obszar nad którym się znajduje):
przestrzeń nad morzem pełnym, strefą wyłącznego rybołówstwa, strefą ekonomiczną i szelfem kontynentalnym nie podlega suwerenności żadnego państwa;
przestrzeń nad morzem terytorialnym i wodami wew. podlega suwerenności danego państwa, przy czym suwerenność ta nie jest ograniczona…
… w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księży­cem i innymi ciałami niebieskimi podpisany w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie na podstawie rezolucji ZO z 1967 r.;
zasada wolności badań naukowych i użytkowania przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich na zasadzie równości i zgodnie z p.m.;
przestrzeń kosmiczna nie podlega zawłaszczeniu;
państwa ponoszą m. odp. za swoją dział…
… okołoziemskie jakichkolwiek obiektów przenoszących broń jądrową lub jakichkolwiek innych rodzajów broni masowego zniszczenia ani nie będą umieszczać tego rodzaju broni na ciałach niebieskich lub w przestrzeni kosmicznej;
pokojowe użytkowanie ciał niebieskich;
zakaz zakładania baz wojskowych i fortyfikacji na ciałach niebieskich oraz dokonywania tam prób broni czy przeprowadzania manewrów wojskowych;
w/w zasady…
… geostacjonarnej, a państwa członkowskie utrzymują naziemne stacje przekaźnikowe, a armatorzy zapewniają odpowiednie wyposażenie nadawczo-odbiorcze na statkach (Polska tak);
też przekazywanie programów telewizyjnych i przekazywanie danych oparte na wykorzystaniu sztucznych satelitów Ziemi;
zdalne badanie Ziemi (tzw. teledetekcja):
państwa socjalistyczne podpisały w 1978 r. w Moskwie Konwencję o przekazy­waniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz