Wykład - Międzynarodowe organizacje rządowe a organizacje pozarządowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowe organizacje rządowe a organizacje pozarządowe - strona 1 Wykład - Międzynarodowe organizacje rządowe a organizacje pozarządowe - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe organizacje rządowe a organizacje pozarządowe
OM międzyrządowa - to związek państw powstały na podstawie UM w zgodzie z PMP, który stawia sobie cele e stosunkach międzynarodowych, mający własne zadania oraz przynajmniej ograniczone kompetencje, a także względnie stałe organy i względnie stały skład członkowski.
W ich skład mogą wchodzić państwa a także inne OM międzyrządowe. UM konstytuuje OM i jest jej statutem. Współczesna praktyka pokazuje, że UM konstytuujące OM są efektem konferencji międzynarodowych. Te UM są niezwykle istotne, gdyż określają prawa i obowiązki, a także ius tractatuum tej OM.
OM pozarządowa - to stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych działające na podstawie dwu- lub wielostronnych umów. Muszą dysponować w miarę stałymi organami i członkami, stawiają sobie pewne cele im zadania, również posiadają pewne kompetencje.
Te dwa typy organizacji różnią się zatem:
podstawą prawną,
składem członkowskim,
celami - OM międzyrządowe działają w interesie państw, OM pozarządowe wkraczają w kompetencje państwa - działają tam gdzie państwo działa nieskutecznie lub nie chce dzialać.
--
Podział organizacji na rządowe i pozarządowe
Organizacja międzynarodowa-to zrzeszenie się państw bądź innych osób prawnych (najczęściej krajowych związków lub stowarzyszeń) lub osób fizycznych z różnych krajów powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie Podział organizacji międzynarodowych:
a)organizacje rządowe-członkami są państwa. Państwa w tej organizacji są reprezentowanie przez rządy lub pełnomocników rządowych. Powołanie do życie takich organizacji oraz przyjęcie statutu następuje na drodze zawarcia umowy międzynarodowej.
b)organizacje pozarządowe- członkami są osoby prawne lub fizyczne z różnych krajów. Nie powstają na drodze zawarcia umowy.
RZĄDOWE
Struktura międzynarodowych organizacji rządowych
Organizacje międzynarodowe są instytucjami powołanymi do życia przez umowy międzynarodowe, a jednocześnie są jedną z form stosunków międzynarodowych. Najczęściej występują następujące struktury a)zebranie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich noszące nazwę np.
- Zgromadzenia Ogólnego np. ONZ zbiera się rzadko , raz do roku lub raz na kilka lat.
b) Rada lub Komitet zbierający się kilka razy do roku Składa się z ograniczonej liczby członków wybieranych na zebraniu przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ( w organizacji z dużą liczbą państw ) lub składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ( w ORG miej licznych )

(…)

… operacyjna- polegająca na świadczeniu usług na postawie własnych decyzji przy użyciu zasobów ludzkich i materiałowych znajdujących się w dyspozycji danej organizacji.
Druga klasyfikacja funkcji:
1)organizacja międzynarodowa typu „forum”- tzn. organizowanie różnych spotkań, dyskusji. Zajmuje się tym głównie UNCTAD -(Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) oraz GATT(Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu)
2)organizacje typu „usługowego”- ok.90% wydatków w Światowej Organizacji Zdrowia przekazywane jest na funkcje usługowe.
Trzeci podział funkcji:
1)Funkcje w zakresie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
2)Funkcje w zakresie pokojowego załatwienia sporów 3)Funkcje w dziedzinie gospodarczej, komunikacyjnej, nauki i kultury.
POZARZĄDOWE
Funkcje organizacji pozarządowych
a)Funkcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz