Wykład - korzyści z handlu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - korzyści z handlu międzynarodowego - strona 1 Wykład - korzyści z handlu międzynarodowego - strona 2 Wykład - korzyści z handlu międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Wykład: Korzyści z handlu międzynarodowego punktu widzenia dochodu narodowego
Wymiana międzynarodowa zwiększa dochód narodowy, tzn. określa jego strukturę w sensie podziału na inwestycje i konsumpcje. Dzięki wymianie proporcje między nimi się zmieniają. Eksport zwiększa dochód wytworzony - możliwa jest zwiększona konsumpcja lub inwestycje; Import zmniejsza dochód wytworzony - import ma charakter konkurencyjny (dobra z zagranicy są konkurencją dla krajowych, których produkcja się zmniejsza, a to w efekcie prowadzi do zmniejszenia zatrudnienia), w rzeczywistości może mieć charakter komplementarny; zwiększa dochód podzielony (suma dóbr importowanych z zagranicy jest do dyspozycji społeczeństwa).
Doświadczenie historyczne wskazuje, że gospodarki mniej otwarte na wymianę lub autarkiczne rozwijały się wolniej niż gospodarki bardziej otwarte. Mierniki poziomu otwartości:
przeciętny poziom taryfy celnej;
stopa eksportu - udział eksportu w dochodzie narodowym (jeśli jest równa 0 - gospodarka zamknięta);
stopa importu - udział importu w dochodzie narodowym (j.w.).
Gospodarka chińska do 1980 r. rozwijała się w warunkach półautarkicznych. Otwarcie jej przyczyniło się do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego co najmniej dwa razy.
Emergent markets (gospodarki wyłaniające się) dokonują liberalizacji wymiany - są to gospodarki Europy Środkowej.
Stopa wzrostu gospodarczego:
r - stopa wzrostu gospodarczego
ß - średnia efektywność inwestycji, czyli przyrost dochodu narodowego wywołany inwestycjami
i - przeciętna stopa inwestycji, czyli udział inwestycji w dochodzie narodowym
Średnią efektywność inwestycji (ß) określamy lub mierzymy jako czas (t) zwrotu nakładów inwestycyjnych. Im czas jest krótszy, tym zwrot nakładów jest szybszy.
Średnia efektywność inwestycji (ß) zależy od:
organizacji i zarządzania procesem inwestycji
pracowitości
nowoczesności sprzętu inwestycyjnego.
Stopa inwestycji (i) zależy od:
tego, jaką część dochodu narodowego przeznaczymy na ten cel oszczędności - akumulacji; odbudowa aparatu inwestycyjnego wymaga oszczędności.
W gospodarce zamkniętej zwiększanie inwestycji jest możliwe tylko i wyłącznie kosztem konsumpcji. A zatem stopa inwestycji równa jest stopie akumulacji wewnętrznej (oszczędności).


(…)

… stopy wzrostu gospodarczego zmodyfikuje się - biorąc pod uwagę inwestycje w gospodarce otwartej, a więc i = O + Im - Ex:
Jeżeli import przewyższa eksport (ujemne saldo handlu zagranicznego) to kraj może realizować wyższą stopę inwestycji, niżby to mogło wynikać z rozmiarów akumulacji wewnętrznej (oszczędności). Ale jeżeli deficyt w handlu zagranicznym obejmuje dobra inwestycyjne, a nie konsumpcyjne, to nadwyżka importu musi mieć charakter dóbr trwałych (inwestycyjnych) - inaczej zostanie skonsumowana. Aby zrealizować nadwyżkę importu nad eksportem, należy znaleźć sposób finansowania importu.
Źródła finansowania deficytu handlowego:
darowizny - zagranica daje nam tę nadwyżkę;
pomoc inwestycyjna - zagranica udostępnia nadwyżkę importu na korzystnych warunkach, np. za 90% wartości rynkowej;
kredyt…
… za granicą i robi to na własne ryzyko. Polska tak uczyniła w latach 70., gdy władze zaciągnęły kredyt (około 20 mln $), ale szereg inwestycji było zrealizowanych nieefektywnie, gdyż były przeprowadzane przez niedoświadczoną administrację. Sporo przeznaczono na zakup inwestycji konsumpcyjnych.
w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych - na koszt i ryzyko inwestora zagranicznego
Polega na dopuszczeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czyli stworzeniu im warunków na inwestowanie. Krajowe inwestycje są zwiększane.
Wymiana handlowa a średnia efektywność inwestycji (ß):
Średnia efektywność inwestycji (ß) zwiększa się dzięki:
nowoczesnym maszynom, liniom produkcyjnym;
importowi nowoczesnych technik zarządzania.
HANDEL ZAGRANICZNY A EKSPORT - DYNAMIZUJĄCA ROLA EKSPORTU
Dochód narodowy w gospodarce…
… - akumulacji; odbudowa aparatu inwestycyjnego wymaga oszczędności.
W gospodarce zamkniętej zwiększanie inwestycji jest możliwe tylko i wyłącznie kosztem konsumpcji. A zatem stopa inwestycji równa jest stopie akumulacji wewnętrznej (oszczędności).
W Chinach w latach 50.-60. postanowiono dochód narodowy podzielić w następujący sposób: 80% na inwestycje i 20% na konsumpcję. Było to zaprzeczeniem praw
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz