Wykład - Korytarze transportowe Europa-Azja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Korytarze transportowe Europa-Azja - strona 1 Wykład - Korytarze transportowe Europa-Azja - strona 2 Wykład - Korytarze transportowe Europa-Azja - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7
Korytarze transportowe Europa-Azja.
Globalizacja:
Cecha charakterystyczne współczesnej gospodarski, jest proces globalizacji. Zarysowują się tendencje traktowania całego świata jako jednego rynku, na którym działa przedsiębiorstwo.
Pojęciem globalizacja określa się bardzo złożone i znaczące procesy, zachodzące w skali ogólnoświatowej i obejmujące różne sfery: ekonomiczną, techniczną, socjologiczną i kulturową. Uważa się, że największy postęp procesu globalizacji dokonał się w sferze ekonomicznej, a jego konsekwencją jest stopniowe tworzenie się globalnej gospodarki.
Globalizację określa się także jako wyższy, bardziej zaawansowany i złożony proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.
Globalizacja procesów gospodarczych ściśle powiązana jest z koniecznością racjonalizacji przewozów międzynarodowych i wymusza konkurencję pomiędzy różnymi gałęziami transportu. O postępie w procesach globalizacji najlepiej świadczy rozwój infrastruktury transportu. Jednakże brak kompatybilności parametrów dróg w poszczególnych krajach, różnice w organizacji ruchu, przekroczenie przepustowości powodują powstanie zatorów, zwanych "kongestią". Istnienie takich "wąskich gardeł" wpływa destrukcyjnie na cały system transportowy.
Pojęcie korytarza transportowego:
Korytarz transportowy - jest to ciąg infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż którego przebiegają różne drogi transportowe o odpowiednich parametrach technicznych (Np. Autostrada i linia kolejowa) o podwyższonych parametrach technicznych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi (Np. centrami logistycznymi)
Postanowienia konferencji transportowych:
W 1996 roku Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję o „wytycznych wspólnoty dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej” (TEN). Zgodnie z projektem TEN poszczególne państwa członkowskie - uwzględniając wewnętrzne uwarunkowania - mogą realizować swoje własne projekty, bowiem układ zaprojektowano tak, aby był on spójny z podstawowymi ciągami transportowymi przyszłych członków oraz ich sąsiadów. Temat korytarzy transportowych został podjęty na I Ogólnoeuropejskiej Konferencji Transportowej w Pradze w 1991 r. i na II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w 1994 r. Określono tam przebieg głównych korytarzy transportowych i przyjęto „Raport dotyczący kierunków rozwoju przyszłej paneuropejskiej infrastruktury transportowej”. W raporcie określono dziewięć multimodalnych korytarzy transportowych, stanowiących podstawę przyszłych prac związanych z rozwojem infrastruktury w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Założenia przyjęte, przy projektowaniu paneuropejskich korytarzy transportowych

(…)

… transportowymi PETRA (Pan-European Transport Areas):
Morze Północne, Barentsa i północny Bałtyk,
Morze Czarne,
Adriatyk i Morze Jońskie,
Morze Śródziemne.
Przyjęty został także dokument wyznaczający nowy korytarz nr X łączący Salzburg z Salonikami przez kraje byłej Jugosławii. Dokonano również korekty istniejących korytarzy:
korytarz I rozszerzono: Helsinki - Tallin - Ryga - Warszawa i Ryga - Kaliningrad…
… Warszawa-Kowno-Tallin.
Polska ma korzystne położenie geograficzne ze względu na realizację przewozów międzynarodowych, bo leżą na jej terenie w całości znajdują się 3 korytarze transportowe a jeden w części.
Paneuropejskie korytarze transportowe:
1997 Helsinki - dodano X korytarz i rozbudowano już istniejące:
I obszar - północny Bałtyk - Morze Barentsa połączenie z innymi kontynentami
II - Morze czarne…
… Południową z Azją mają połączyć odgałęzienia korytarza nr IV. Pierwsze to korytarz Europa - Kaukaz - Azja (TRACECA), który łączy Konstancę przez Morze Czarne z Poti, następnie Baku i przez Morze Kaspijskie z Aszchabadem i dochodzi do Taszkientu. Drugie to Magistrala Południowa, która biegnie do Istambułu przez Ankarę - Teheran - Taszkient - Ałmaty - Drużbę - Urumczi - Xian (możliwość połączenia z Wietnamem…
… korytarza nr IX od Moskwy do Astrachania i Noworosyjska i priorytetowe potraktowanie regionów Powołża i Mórz: Kaspijskiego i Czarnego.
Dziewiąty paneuropejski korytarz transportowy pozwala nie tylko na połączenie Rosji z Finlandią i Ukrainą, a następnie wykorzystując system transportowy Ukrainy z całą Europą, ale także dzięki połączeniu (w północnej swej części) z korytarzem Północ - Południe odgrywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz