Wykład - Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska - strona 1 Wykład - Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska - strona 2 Wykład - Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VI
7 maja 2013
1.Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska
Zasoby środowiska nie są nieograniczone częśd z nich ma charakter zasobów nieodnawialnych
Utrzymanie odnawialnych zasobów środowiska wymaga nakładów
Wzrastająca intensywnośd procesów gospodarczych w przestrzeni rodzi zjawisko dewastacji
przestrzeni, w tym zwiększonej skali odpadów
• Pojawia się pytanie o model © konsumpcji społeczeostw
2. Gospodarka przestrzenna jako gospodarka miejska i regionalna
• Gospodarka przestrzenna musi byd zorganizowana w ramach różnych terytoriów
• Wytworzyły się w przeszłości rożne systemy przestrzenne: lojalne, regionalne, narodowe,
globalne
• Od początku cywilizacji miasta były podstawowymi systemami przestrzennymi organizacji
procesów gospodarczych
• Współczesne duże systemy (zespoły) miejskie generują różne, złożone systemy regionalne
3. Gospodarka przestrzenna jako zagospodarowanie przestrzenne
• Jak zorganizowad i/lub kontrolowad procesy rozwoju przestrzennego
• Jak łączyd w przestrzeni różne, często pozostające ze sobą w kwalifikacje aktywności
gospodarczej
• Jak tworzyd sprawne funkcjonalnie układy przestrzenne
• Jak opanowad ruch budowlany w przestrzeni, chronid miejsca o szczególnych wartościach
4.
a)
-
b)
c)
d)
-
e)
-
Procesy rozwoju miejskiego
Urbanizacja - suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja
urbanizacja wyraża się wzrostem liczby ludności miejskiej;
kolejne etapy urbanizacji są efektem rozwoju miasta, bogactwo ludzi wzrasta i przenoszą się
na przedmieścia
Pojawienie się samochodu spowodowało przejście do suburbanizacji, wraz z urbanizacją duże
centra handlowe przeniosły się na przedmieścia
Kolejny był etap dezurbanizacji - w środku miasta pojawiły się pustki, ludzie zniknęli z centrum
miast, w szczególności ludzie zasobni, zniknęły tym samym podatki, mechanizm ten
spowodował, że spadały ceny nieruchomości, pojawiały się negatywne zjawiska
gospodarowania przestrzenią, pojawiały się w centrach dzielnice patologii społecznej
Podejmowano więc programy rewitalizacyjne, renowacyjne - zjawiska te były krokiem do
odnowy miejsca, centrum miast, następowała reurbanizacja
Metropolizacja przestrzeni miejskich - przekształcenia aglomeracji miejskich, rozwój
metropolitarny
Rozwój obszarów metropolitarnych,
Metropolizacja to częśd procesów globalizacji
Periurbanizacja
Przenoszenie się na peryferia funkcji centralnych miast
Zjawisko związane np.. Z centrami bankowymi, centrami badao naukowych, szkolnictwo
wyższe (np.. W Paryżu)
Urbanizacja obszarów wiejskich (Semiurbanizacja - urbanizacja częściowa, niepełna)
Ma powszechnie miejsce w Europie
Wieś przestała byd klasyczną wsią, czyli taką która orze, sieje itp..
Rolnictwem zajmują się zindustrializowane farmy, na podobieostwo przemysłu (szczególnie w
Europie zachodniej)
Na obszary wiejskie weszły funkcje miejskie,
Zjawisko często spowodowane także przenoszeniem się miejskich ludzi na wieś
Urbanizacja ułomna, szkodliwa dla obszarów wiejskich, powoduje zatracenie

(…)

…, dotyczy to w
szczególności braku planowania przestrzennego
9. Kwestia ustroju metropolitarnego
• Obszar metropolitarny jako odrębna jednostka administracyjna poziomu regionalnego województwo metropolitarne? Musimy rozpatrywad jako gminy metropolitarne, raczej nie
województwa
• Obszar metropolitarny jako specjalna jednostka poziomu lokalnego - powiat pierścieniowy,
megamiasto?
• Legitymizacja społeczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz