Wykład - definicja pieniądza

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja pieniądza - strona 1 Wykład - definicja pieniądza - strona 2 Wykład - definicja pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

PIENIĄDZ
Ewolucja systemu pieniężnego
- 2 tys.lat przed naszą erą pieniądzem było wszystko to, co miało powszechnie znaną wartość, np.żywność, zwierzęta, - Średniowiecze, Słowianie:sól, miód, skóry, futra. - Metale- trwałe i łatwe w transporcie oraz podzielne na rożne części (żelazo, miedź i jej stopy, dopiero później metale szlachetne).Niektórzy kupcy zaczęli wybijać na metalach swoje stemple potwierdzając ich wagę itp.
- Fenicjanie wprowadzili do obiegu tabliczki kamienne (zalążek karty kredytowej, pierwsze transakcje bezgotówkowe).
- Pierwsza prywatna pramoneta pojawiła się w VII w.p.n.e w Efezie, była to bryłka elektronu (stopu złota i srebra)
- Polska - Mieszko I bił monetę zwaną denarem (b.zła jakość), grosz krakowski wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego, na rewersie orzeł w koronie, złotego do obiegu wprowadził Zygmunt August w 1564, co ciekawe, emitowana była ze srebra, 1794 - wprowadzenie biletów skarbowych, 1916-1924- marka polska.
- Pieniądz papierowy w Chinach. - W Europie w XVII w. Anglia. Banknot (ang.)bank a note- potwierdzenie. 1694- parlament ang. Podjął decyzje o utworzeniu Banku Anglii, który zaczął przyjmować depozyty w złocie/srebrze i wydawać za nie noty, stąd pochodzi banknot (nota bankowa). Założono, że nie wszyscy będą chcieli wypłacić złoto w tym samym czasie, dlatego w kasie trzymano niewielką ilość pieniędzy, resztę inwestowano. Stopniowo banki centralne uzyskiwały monopol do emisji not.
- pieniądz amerykański, emitowany nie rpzez banki a przez władze, 1690 oblężenie Quebecu, żołnierzom rozdawano potwierdzenia, które będą mogli wymienić na łupy po zdobyciu twierdzy, w 1723 jako pierwsza Pensylwania wprowadza drukowane pieniądze.
Pieniądz- to wszystko co jest powszechnie akceptowane w formie zapłaty za dobra lub usługi lub też w formie spłaty długu, w języku potocznym gotówka, czyli banknoty i monety, będące tylko jedną z postaci pieniądza.
Funkcje w gospodarce:
- miernik wartości towarów, cena - wartość towaru wyrażona w pieniądz, pieniędz mierzy także wartość nietowarowej działalności, czyli usług,
- środek cyrkulacji czyli jako środek wymiany. Przejawia się to w rozdzieleniu jednego i równoczesnego aktu kupna-sprzedaży czyli towar za towar na 2 akty: I akt to sprzedaż (towar w zamian za pieniądze), II akt kupno pieniądz- towar, pieniądz wypłacany w zamian za towar.
Towar pieniądz towar Pieniądz pośrednikiem wymiany, pieniądzem mogą być tylko te aktywa finansowe, które powyższą funkcję spełniają w sposób prawidłowy, zaliczamy do nich:
- obieg gotówki w gosp. - czeki podróżne


(…)

…)
- spelnienie kryteriów zbieżności
- utworzenie podstawowych instytucji i struktur organizacyjnych
- powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego
- prace przygotowawcze do 3 etapu
3 ETAP (1999-2001)
- ustalenie nieodwołalnych kursów wymiany walut narodowych na euro
- wprowadzenie euro
- prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej przez Europejski System Banków Centralnych
- wejście w życie mechanizmu kursowego…
… jednostki:
SDR- światowa jednostka rozliczeniowa, z ang. specjalne prawa ciągnienia, jednostka używana i wykorzystywana przez IMF
EURO- musi być szeroko akceptowany, podzielny, nie może sprawiać trudności w noszeniu, nie może się psuć.
Pieniądz niezaleznie od swojej formy zewnętrznej i systemu gospodarczego jest prawnie określony i powszechnie akceptowany jako środek, który może wyrażać, przehowywać…
… członkowskich z artykułem 108 i 109 Traktatu oraz ze statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Obejmuje: - niezależność insyttucjonalną, finansową i personalną Banku Centralnego - zapewnienie przez kraj członkowski zgodności legizlacji krajowej z Traktatem o Wspólnotach i statutem ESBC -spójnośc celów banku centralnego z celami, które zostały określone w Traktacie
Korzyści z tytułu przystąpienia…

- m.regionalny- euro poza UE: San Marino, Monaco, Watykan, Andora, Czarnogóra, UE: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luxemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, (15+5)
pozostałe kraje przystępujące do Unii w 2004: kraje z derogacją (również Polska)- kraje te zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty po przyjęciu kryteriów konwergencji gosp.i prawnej…
…, traktat nie wyznacza tym państwom żadnej daty. ERM2 - europejski mechanizm finansowy dwa przez okres co najmniej 2 lat przed wprowadzeniem euro.
- m.międzynarodowy- SDR
Pieniądz elektroniczny
Dyrektywa nr 2000/46/Wspólnoty Europejskie tytuł: w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, która brzmi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz