Wykład - Biblioteka europejska nr 28

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Biblioteka europejska nr 28 - strona 1 Wykład - Biblioteka europejska nr 28 - strona 2 Wykład - Biblioteka europejska nr 28 - strona 3

Fragment notatki:

Zapewnienie skutecznoœci
prawu Unii Europejskiej w prawie polskim
Wytyczne polityki legislacyjnej
i techniki prawodawczej
Wytyczne zosta³y sporz¹dzone na podstawie
ekspertyzy profesora Jana Barcza przy wspó³pracy
profesor S³awomiry Wronkowskiej-Jaœkiewicz oraz
zaakceptowane przez Urz¹d Komitetu Integracjii
Europejskiej i Rz¹dowe Centrum Legislacji
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
Warszawa 2003
Wydaje:
© Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa
adres internetowy: www.ukie.gov.pl
Opracowanie graficzne: HERITAGE
Sk³ad i ³amanie: Jadwiga M¹dry
Druk i oprawa: P.P.G.K. S.A.
Zak³ad Poligrafii - Drukarnia „KART”
ISBN 83-89218-94-7
SPIS TREŒCI
1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Prawo pierwotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1. Pojêcie prawa pierwotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2. Moc wi¹¿¹ca prawa pierwotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.1. Skutek bezpoœredni prawa pierwotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.2. Pierwszeñstwo prawa pierwotnego w stosunku do norm prawa
krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3. Zobowi¹zania ustawodawcy krajowego wynikaj¹ce z zakresu mocy wi¹¿¹cej
prawa pierwotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4. Wskazania dla legislatora krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Prawo pochodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1. Rozporz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1.1. Zakaz transformacji specjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1.2. Zakaz precyzowania treœci rozporz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.3. Zakaz powtarzania treœci rozporz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.4. Dopuszczalnoœæ dzia³añ implementacyjnych w prawie krajowym . . . . . . . . . . 14
3.1.5. Nakaz dostosowania prawa krajowego do rozporz¹dzeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2. Dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.1. Zakres mocy wi¹¿¹cej dyrektywy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.2. Metody transpozycji dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2.3. Treœæ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz