Prawo administracyjne - test egzaminacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - test egzaminacyjny - strona 1

Fragment notatki:

Test egzaminacyjny z przedmiotu: Prawo administracyjne      1.  ródłami powszechnie obowi zuj cego prawa RP s :  a.   ustawy i rozporz dzenia **  b.   rozporz dzenia i zarz dzenia  c.   ratyfikowane umowy mi dzynarodowe i uchwały Rady Ministrów  d.   ustawy i zarz dzenia    2. Akty prawa miejscowego ogłaszane s  w:  a.   Dzienniku Ustaw  b.   dzienniku urz dowym „Monitor Polski”  c.   wojewódzkim dzienniku urz dowym **  d.   Dzienniku Urz dowym Wojewody    3. Rozporz dzenie w prawie europejskim jest aktem:  a.   wymagaj cym aktu transformacji do prawa pa stw członkowskich,  b.   skierowanym tylko do organów pa stw członkowskich  c.   aktem wykonawczym w stosunku do ustaw unijnych  d.   wi cym bezpo rednio obywateli pa stw członkowskich **    4. Głównym organem prawodawczym Wspólnoty Europejskiej jest:   a.   Parlament Europejski  b.   Rada Europy  c.   Rada Unii Europejskiej **  d.   Komisja Europejska    5. Kierowników zespolonych słu b, inspekcji i stra y powołuje:  a. samorz d województwa  b. wojewoda**  c. wła ciwy minister  d. dyrektor generalny urz du wojewódzkiego    6. Organem nadzoru nad samorz dem terytorialnym nie jest:   a.   Samorz dowe Kolegium Odwoławcze **  b.   Prezes Rady Ministrów  c.   Regionalna Izba Obrachunkowa  d.   wojewoda    7. Gminy i powiaty tworzy i znosi:  a. Sejm ustaw   b. Rada Ministrów w drodze rozporz dzenia **  c. Prezydent w drodze rozporz dzenia  d. wojewoda zarz dzeniem porz dkowym    8. Według Konstytucji polityk  zagraniczn  RP prowadzi:   a.   Prezydent  b.   Rada Ministrów **  c.   Prezydenta wraz z Rad  Ministrów  d.   Minister Spraw Zagranicznych    9.  Zespolenie  słu b  inspekcji  i  stra y  w  administracji  rz dowej  w  województwie  nast puje  pod  zwierzchnictwem:  a.   przewodnicz cego rady powiatu albo wojewody,  b.   starosty albo marszałka województwa,  c.   starosty albo wojewody,  d.   wojewody**    10. Jednostkami pomocniczego podziału pa stwa s :  a.   tylko gminy i powiaty,  b.   sołectwa, dzielnice, osiedla **  c.   gminy, powiaty i województwa,  d.   okr gi działania administracji niezespolonej    11. Organem wykonawczym samorz du województwa jest:  a.   sejmik województwa,  b.   zarz d województwa **  c.   marszałek województwa  d.   wojewoda.    12. Aktem normatywnym jest:  a.   ustawa **  b.   zarz dzenie  c.

(…)

…,
d. na podstawie decyzji organu sprawuj cego nadzór nad stowarzyszeniem.
27. Rejestr dzienników i czasopism w my l Prawa prasowego prowadzi:
a. wła ciwy miejscowo s d rejonowy,
b. wła ciwy miejscowo s d okr gowy,
c. Minister Kultury,
d. Prezes Rady Ministrów.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest:
a. uchwał rady powiatu
b. uchwał rady gminy **
c. zarz dzeniem wojewody
d. decyzj…
… du,
d. na podstawie decyzji organu sprawuj cego nadzór nad stowarzyszeniem.
27. Rejestr dzienników i czasopism w my l Prawa prasowego prowadzi:
a. wła ciwy miejscowo s d rejonowy,
b. wła ciwy miejscowo s d okr gowy,
c. Minister Kultury,
d. Prezes Rady Ministrów.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest:
uchwał rady powiatu
uchwał rady gminy **
zarz dzeniem wojewody
decyzj…
… agencyjnej.
17. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej s :
a. Główny Geodeta Kraju i marszałek województwa,
b. Główny Geodeta Kraju i starosta,
c. starosta i marszałek województwa,
d. wył cznie wojewoda, wykonuj cy zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.
18. Urz dy stanu cywilnego wchodz w skład:
a. urz du gminy **
b. urz du powiatu
c. urz du…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz