Wykład 2 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Instytucje ubezpieczeniowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Instytucje ubezpieczeniowe - strona 1 Wykład 2 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Instytucje ubezpieczeniowe - strona 2 Wykład 2 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Instytucje ubezpieczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

Instytucje ubezpieczeniowe
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Rzecznik Ubezpieczonych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Rada Rozwoju Rynku Finansowego
Instytucje ubezpieczeniowe - Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy:
podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności; podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; wykonywanie innych zadań określonych ustawami. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. Zadaniem nadzoru jest także ochrona interesów uczestników tego rynku.
Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Instytucje ubezpieczeniowe - Rzecznik Ubezpieczonych (1) Rzecznik Ubezpieczonych jest instytucją ustawowo powołaną do reprezentowania klientów ubezpieczycieli oraz funduszy emerytalnych. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w sprawach wynikających z prawnych stosunków ubezpieczeniowych. Do Rzecznika mogą zgłaszać się zarówno poszkodowani, jak i ubezpieczyciele.
Zadania Rzecznika to także:
reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności ubezpieczycieli, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń
występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych informowanie organu nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu  firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych oraz towarzystw emerytalnych stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a ubezpieczycielami


(…)

… skupiająca ubezpieczycieli, którzy na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym. W ramach prowadzonej działalności PBUK zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów…
… o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego…
… - związane z przyszłymi wynikami technicznymi zależnymi od czynników losowych: częstości, intensywności szkód, kosztów operacyjnych, zmian w składzie portfela, wypowiedzeń bądź konwersji umów ubezpieczenia. Ryzyka finansowe - ryzyka, na które narażona jest każda instytucja finansowa, np. bank. Do tej grupy zaliczają się ryzyka takie, jak: ryzyko zmian stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe
… aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.
Prawo ubezpieczeniowe - prawo krajowe - Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz