wyklad 1 prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyklad 1 prawo - strona 1 wyklad 1 prawo - strona 2 wyklad 1 prawo - strona 3

Fragment notatki:


Normy: -materialno prawne -proceduralne-regulują postępowanie
-organizacyjne
Podział II: a)normy prywatno-prawne to te,które regulują stosunki pomiędzy jednostkami. Strony same decydują czy stosunki są zawierane,z kim i na jakich zasadach. b)normy publiczno-prawne to stosunki pomiędzy jednostką a panstwem. Charakteryzują się tym,że tu nie ma równorzędności. Czyli to organ państwowy decyduje o prawach i obowiązkach jednostki.
Zasada .- polega na tym,że dla naszego bezpieczenstwa każda działalność organizacyjna musi mieć podstawę prawną. Czyli musi wskazywać(dawać kompetencje) organizacyjne,przewidywać w jakiej procedurze wszystko się odbywa,odgadywać przesłanki rozstrzygnięcia.
Prawo konsumenckie-
Podział prawa według gałężi i działów merytorycznych : a)prawo administracyjne i praństwowe - zespół norm prawnych,które regulują przedmiot opodatkowania,jego wymiar,postępowanie przy wydawaniu decyzji opodatkowania, np.prawo wodne,prawo bydowlane,prawo gospodarcze, prawo podatkowe
Prawo ubezpieczeń społecznych -zespół norm,które przewidują pewien system świadczeń na wypadek choroby np.zasiłek chrobowy,świadczenie przy wypadku przy pracy,świadczenie emerytalne i w przypadku śmierci.
Oskładkowanie- regulacja dotycząca pobieranie pewnych zaliczeń na świadczenia
W pawie administracyjne i państwowym mieszczą się normy dotyczaće samorządu terytorialnego i ustroju państwa.
b)prawo prywatne Podziały: -prawo rodzinne -zespół regulacji,które dotyczą prawnych skutków zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci -prawo cywilne -reguluje stosunki prywatno-prawne np.umowy, prawo właności czy prawo spadkowe -prawo gospodarcze -dot.regulacji umowy,papierów wartościowych,twoerzenie spółek -prawo prywatne międzynarodowe -zespół norm kolizyjno-prawnych.Wskasuje wybór określonego prawa -normy materialno prawne - prawo pracy -działaność związków zawodowych,prawa i obowiązki czy zawieranie umów
Element zagr.-wg.jakiego prawa dalej się postepuje.
c)prawo karne -reguluje zespół norm,które przewidują odpowiedź karną.Powoduje,że pewne zachowania są zagrożone karą.Regulacja tego prawa opiera się na kodeksie karnym.
Grupy norm prawa karnego: - prawo rynkowe
-prawo skarbowe-reguluje odpowiedzialnośc za przestępstwa podatkowe,celne
-prawo nieletnich-np.możliwość stosowania środków wychowawczych dla os.nieletnich
-prawo karne-wykonawcze-przepisy regulujące wykonywanie nieodsiedzonych kar,np. zasady pobytu w zakładzie karnym,obowiązki i prawa karanego oraz odroczenie przebywania z zakładzie karnym.


(…)

… oraz w jaki sposób można się od tego odwołać.
W prawie karnym kodeks postępowania karnego reguluje jakie są nasze prawa,co może prokurator,prawo do obrony,przeprowadzenie dowodów.Prawo karne dotyczy orzekania o przestępstwie. Ma dużą funkcję gwarancyjną.
Postępowanie w sprawie o wykroczeniu -inne przepisy proceduralne np.drobne kradzieże.
Prawo międzynarodowe:
a)publiczne-zbiór norm prawnych regulujących stosunek pomiędzy państwami…
… a państwem.
Ogolne zasady prawa wspólne dla wszystkich państw.
Akty prawa pierwotnego:
-traktat unii Europejskiej
Unia Europejska działa na zasadzie pomocniczości,działa wtedy,gdy cele nie są możliwe do osiągniecia. Unia Europejska posiada organy i procedury działań.
Organy Unii Europejskiej:
Parlament, Rada Europejska, Rada, Komisja, Trybunal Sprawiedliwości Europejskiej, Europejski Bank Centralny
… programami,reprezentuje UE na zwenatrz. Kadencja na 5 lat.Członkowie wybierani sa przez państwa,ale są niezależni.
Komisja ds. Unii Europejskiej-organ sądowniczy.Dwa sądy:unii europejskiej i włąściwego trybunału sprawiedliwości.
Europejski Bank Centralny-zajmuje się polityką pieniężną w strefie euro.
Trybunał obrachunkowy-kontrola oragnów europejskich,zajmuje się rachunkami,dochodami itp.
Prawo UE:wspólna…
… zakres działania.
Województwa administracyjne(16)zajmują się kontrolą pod względem zgodności z prawem.
Struktura sądów powszechnych:
-sądy rejonowe
-sądy wojewódzkie
-sądy apelacyjne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz